มท.ติวเข้มบุคคลากรเป็นเครือข่ายต่อต้านโกง

  • วันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 16:53 น.

มท.ติวเข้มบุคคลากรเป็นเครือข่ายต่อต้านโกง

มหาดไทยติวเข้มบุคลากรเพื่อเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ชูหลักธรรมาภิบาล เป็นพื้นฐานการทำงาน

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิด “โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด” ประจำปี 2561 จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย  (ศปท.มท.)  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

นายนิสิต ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ“การพัฒนาระบบราชการเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล” กล่าวว่า  ปัจจุบันปัญหาการทุจริต ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและระบบราชการมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรูปแบบของการทุจริต มีความหลากหลายยิ่งขึ้น บุคลากรกระทรวงมหาดไทยทุกคน ทั้งผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเอง และบุคลากรที่อยู่ในทุกหน่วยงานจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการร่วมกันป้องกันปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ ต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตา ต้องรู้ทันสถานการณ์ เหตุการณ์ ระเบียบ กฎหมายและนโยบายต่างๆ รวมถึงมีความตระหนักรู้ถึงโทษและความเสียหายที่จะบังเกิดผลตามมา นอกจากนี้อีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญมาก คือ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นภารกิจของทุกท่านที่จะต้องช่วยกันส่งเสริมให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลต่อไป

ข่าวอื่นๆ