มติ"เอฟเอโอ"ตั้งรางวัลดินโลกเทิดพระเกียรติร.9

  • วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 10:28 น.

มติ"เอฟเอโอ"ตั้งรางวัลดินโลกเทิดพระเกียรติร.9

เกษตรดันตั้งรางวัลดินโลกสำเร็จ“เอฟเอโอ"ลงมติเห็นชอบมอบทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติรัชกาลที่9

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมสมัชชาดินโลก ณ สำนักงานใหญ่เอฟเอโอ กรุงโรม ลงมติเห็นชอบจัดตั้ง“รางวัลวันดินโลก” ซึ่งจะมอบรางวัลดังกล่าวทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ณ ประเทศไทยโดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับรางวัล โดยจะเริ่มมอบรางวัลแรกในวันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้

ก่อนหน้านี้ องค์การสหประชาติ ได้ลงมติเห็นชอบ (UN Resolution) ประกาศให้ทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) สืบเนื่องจากสหประชาชาติ เอฟเอโอ และประเทศสมาชิกได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงอาหาร และขจัดซึ่งความอดยากหิวโหยของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านดินที่ทรงงานพัฒนาดินมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (Chairman of SOM AMAF) พร้อมด้วยผู้ช่วยปลัด นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ในฐานะประธานสมัชชาดินโลกและภูมิภาคเอเซีย นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูตฝ่ายเกษตร ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาติประจำกรุงโรม พร้อมด้วย ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยเพิ่มเติม ว่า ที่ประชุมใหญ่สมัชชาดินโลก ยังได้เห็นชอบ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านดินของภูมิภาคเอเชีย (ASIA Soil Excellent Center) ณ ประเทศไทย และรับทราบ โครงการพัฒนาดินภูมิภาคอาเซียน ASEAN Soil Nutrition ซึ่งสอดรับตามนโยบาย Big Data และนโยบาย Agri Map ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปสู่การจัดการทรัพยากรดินเพื่อความมั่นคงอาหารโลกอย่างยั่งยืน และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG)

ข่าวอื่นๆ