สถ.รณรงค์ท้องถิ่นจัดประกวดทำถังขยะเปียก

วันที่ 28 เม.ย. 2561 เวลา 11:51 น.
สถ.รณรงค์ท้องถิ่นจัดประกวดทำถังขยะเปียก
สถ.จัดประกวดการรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกหวังช่วยแก้ไขปัญหาขยะของชาติให้คลี่คลายลงใน5เดือนนี้

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ในเรื่องการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง หรือครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ที่นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ได้กรุณาชี้ทางสว่างของการแก้ไขปัญหาขยะ ให้มีความสำเร็จเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำถังขยะเปียกประจำครัวเรือนเหมือนที่ชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ที่ท่านได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเชิญชวนให้กรรมการแม่บ้านมหาดไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ ช่วยจัดทำ "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" เพื่อหมักเป็นปุ๋ยภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งแนวทางดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นประโยชน์และเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาขยะ

กรมฯ จึงสานต่อโดยขอความกรุณาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการขอความร่วมมือข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่ง ช่วยจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตนด้วย รวมถึงให้ใช้จุดพื้นที่ที่ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนได้จัดทำไว้ นำไปเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียก ให้แก่พี่น้องประชาชน โดยใช้หลักการ 3Rs หรือ 3ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง

อธิบดีกล่าวต่อว่า ขอให้ช่วยกันดำเนินการรณรงค์ให้มีถังขยะเปียกประจำครัวเรือนให้ครบอย่างน้อย 80% ของครัวเรือนทั้งหมด ภายในกันยายน 2561 นี้ โดยตั้งเป้าหมายนำทางว่าในเดือนพฤษภาคม จะมีถังขยะเปียกครัวเรือนเพิ่มขึ้น15% ในเดือนมิถุนายน จะมีถังขยะเปียกครัวเรือนเพิ่มขึ้น 15% ในเดือนกรกฎาคม จะมีถังขยะเปียกครัวเรือนเพิ่มขึ้น 15% ในเดือนสิงหาคมจะมีถังขยะเปียกครัวเรือนเพิ่มขึ้นอีก 15% และเดือนกันยายนจะมีถังขยะเปียกครัวเรือนเพิ่มขึ้น 20% ซึ่งถ้าร่วมมือกันทำได้ตามจำนวนนี้ ก็จะครบ 80% ของครัวเรือนทั้งหมดนั่นเอง ก็ขอฝากให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ช่วยกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการมูลฝอยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ช่วยกันสร้างจิตสำนึก ให้สังคมตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดขยะที่ดีของคนในชุมชน ร่วมมือกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ช่วยเป็นแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึก และสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อบ้านเมืองที่สะอาดและน่าอยู่ของพวกเรา และเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้ ในสร้างผลงานดีๆให้แก่คนในชุมชน กรมฯ จะดำเนินโครงการประกวด "การคัดแยกขยะเปียกระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน และระดับเต็มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยพื้นที่ที่มีการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนได้ถึง 80%ของครัวเรือนในพื้นที่ทั้งหมด ก็จะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และพื้นที่ที่ดำเนินการครบ 100% ของครัวเรือนทั้งหมด ก็จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยด้วย