อธิบดีสถ.ผลักดันท้องถิ่นไทยปลูกป่าบนเขาหัวโล้น

วันที่ 12 เม.ย. 2561 เวลา 15:47 น.
อธิบดีสถ.ผลักดันท้องถิ่นไทยปลูกป่าบนเขาหัวโล้น
อธิบดีสถ.ผลักดันอปท.ทั่วประเทศหาพื้นที่เขาหัวโล้นปลูกต้นไม้สร้างความหลากหลายทางชีวภาพมอบเป็นของขวัญให้แผ่นดินไทย

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองถิ่นยุคใหม่นี้ ได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเมื่อวันที่ 10เม.ย.61 ได้ไปเยี่ยมชมความสำเร็จของการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของป่าชุมชนเขาตายิ้ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด ที่นับได้ว่า เป็นตัวอย่างป่าชุมชนที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการทีมีประสิทธิผลแห่งหนึ่ง เนื่องจากความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของป่าที่มีต่อชุมชนอย่างแท้จริง

"กรมฯ จึงได้ขอความกรุณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทั้ง 7,851 แห่ง (ไม่รวมกทม.) ช่วยกันสำรวจจัดหาพื้นที่สาธารณะที่ถูกตัดทำลายต้นไม้ หรือเป็นพื้นที่เขาหัวโล้น เพื่อดำเนินการร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และทุกภาคส่วน มาปลูกต้นไม้ร่วมกันในฤดูฝนที่จะถึงนี้ โดยขอให้เสนอพื้นที่ที่คัดเลือกได้ให้กรมฯ ทราบภายในวันที่15 พฤษภาคมนี้ เพื่อร่วมกันทำสิ่งที่ดีกว่าเดิม change for good ให้เป็นของขวัญให้แผ่นดินไทยของเรา โดยการดำเนินการนี้ ขอให้คำนึงถึงการคัดเลือกต้นไม้ประจำถิ่นที่หายากเป็นลำดับต้น และที่สำคัญขอให้คำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ตามแนวพระราชดำริ อย่ามุ่งเน้นปลูกต้นไม้ชนิดเดียวเป็นจำนวนมากในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้การปลูกป่าชุมชนได้มีความสมบูรณ์หลากหลาย สามารถจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านระบบนิเวศน์ป่าและนกแก่เยาวชนได้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร แหล่งยาสมุนไพร ได้อีกด้วย" นายสุทธิพงษ์ กล่าว