logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

มติศาลโยนนายกฯชี้ขาดบ้านพักตุลาการดอยสุเทพ

09 เมษายน 2561

มติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโยนนายกฯพิจารณาข้อคัดค้านบ้านพักตุลาการดอยสุเทพโดยหากรัฐบาลเห็นควรประการใดก็ไม่ขัดข้อง

มติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโยนนายกฯพิจารณาข้อคัดค้านบ้านพักตุลาการดอยสุเทพโดยหากรัฐบาลเห็นควรประการใดก็ไม่ขัดข้อง

กองสารนิเทศ และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม เผยแพร่เอกสาร เรื่อง คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) มีมติเกี่้ยวกับการก่อสร้างอาคารที่ทำการ และอาคารที่อาศัยของศาลอุทธรณ์ภาค5 ให้สำนักงานศาลยุติธรรม รับฟังความเห็นของทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ชอบธรรม และสันติวิธี โดยตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม และให้มีหนังสือถึงกราบเรียนนายกรัฐมนตรีถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยหากรัฐบาลเห็นควรประการใด เช่นให้ชะลอการใช้บ้านพักเฉพาะส่วนที่ทีการชัดค้านไว้ชั่วคราว หรือดำเนินการอื่นระหว่างฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สำนักงานศาลยุติธรรมไม่ขัดข้อง

มติศาลโยนนายกฯชี้ขาดบ้านพักตุลาการดอยสุเทพ

มติศาลโยนนายกฯชี้ขาดบ้านพักตุลาการดอยสุเทพ

มติศาลโยนนายกฯชี้ขาดบ้านพักตุลาการดอยสุเทพ

มติศาลโยนนายกฯชี้ขาดบ้านพักตุลาการดอยสุเทพ