วิทยาลัยการชลประทานเปิดโอกาสให้ลูกหลานเกษตรกรเรียนรู้เรื่องน้ำ

  • วันที่ 04 เม.ย. 2561 เวลา 10:59 น.

วิทยาลัยการชลประทานเปิดโอกาสให้ลูกหลานเกษตรกรเรียนรู้เรื่องน้ำ

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานฯเปิดโอกาสให้ลูกหลานเกษตรกรไทยเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการชลประทาน พร้อมเพิ่มทุนการศึกษาอีก20ทุนในปี2564

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อของบุตรเกษตรกร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้ทายาทของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ชาวประมง เจ้าของกิจการตามที่คณะหรือสาขาวิชากำหนดได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อผ่านระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษาหรือ TCAS เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยการชลประทาน จึงได้ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนา และวางรากฐานด้านน้ำให้กับเยาวชนลูกหลานเกษตรกรไทยทั้งประเทศ บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยการเปิดโอกาสให้บุตรหลานของเกษตรกรเข้ามาเรียนในวิทยาลัยการชลประทาน เป็นระยะเวลา 4 ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน ซึ่งเด็กๆ เหล่านี้ จะมีโอกาสฝึกงานจริงในหน่วยงานของกรมชลประทาน ทั่วประเทศ โดยเฉพาะท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง ที่สำคัญจะมีโอกาสเข้าทำงานในกรมชลประทานภายใต้โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับบุตรหลานเกษตรกร สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ตั้งกองทุนการศึกษา “ต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน”เพื่อมอบทุนการศึกษาตลอด 4 ปี จำนวน 5 ทุน และในปี 2564 จะเพิ่มเป็นจำนวน 20 ทุน เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุตรหลานเกษตรกรมากขึ้นอีกด้วยในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยเรา จะมีต้นกล้าพันธุ์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตรและการชลประทานกลับไปช่วยงานภาคการเกษตรในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง สามารถที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวของตนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

ข่าวอื่นๆ