ปศุสัตว์แจงวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีคุณภาพ

วันที่ 31 มี.ค. 2561 เวลา 20:14 น.
ปศุสัตว์แจงวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีคุณภาพ
กรมปศุสัตว์แจงวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีคุณภาพและนำมาใช้งานได้จริง ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ตามที่ได้มีกรณีสื่อมวลชน นำเสนอข่าววัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่กรมปศุสัตว์ใช้ไม่สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้จริงกรมปศุสัตว์ขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบว่าแนวทางปฏิบัติในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวนั้น ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 กำหนดให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ตั้งแต่ อายุ 2-4 เดือนขึ้นไป และตามหลักวิชาการนั้น สำหรับลูกสุนัขที่ไม่ทราบประวัติให้เริ่มฉีดเข็มแรกได้ตั้งแต่อายุ 2 เดือน หลังจากนั้นให้กระตุ้นซ้ำเข็มที่ 2 ห่างกัน 1 เดือน แต่ในลูกสุนัขที่ทราบประวัติว่าแม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี ให้เริ่มฉีดที่อายุ 3 เดือน และฉีดกระตุ้นซ้ำเมื่อครบกำหนด1ปี และสุนัขทุกตัวจะต้องได้รับการฉีดกระตุ้นวัคซีนซํ้าเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นไปตามแนวทางเดียวกับสัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย และ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดสัตว์เล็กโลก (World Small Animal Veterinary Association, WSAVA)

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมดที่นำเข้ามาใช้ในประเทศไทย (กรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงคลินิกรักษาสัตว์) ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีระบบการตรวจสอบแหล่งที่มา คุณภาพของวัคซีนตามมาตรฐานสากล โดยในช่วงที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้เตรียมความพร้อมผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนได้อบรมอาสาปศุสัตว์ และเน้นย้ำการเก็บรักษาวัคซีนที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ตลอดในทุกขั้นตอนจนกระทั่งเข้าสู่ตัวสัตว์ และได้ดำเนินการสุ่มเก็บซีรัมสุนัขเพื่อตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนของกรมปศุสัตว์พบว่าสุนัขทุกตัวมีภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับที่สามารถคุ้มโรคได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ดำเนินการจัดซื้อในปีนี้จากพื้นที่ส่งตรวจคุณภาพที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งมีแผนการสุ่มตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขในระดับประเทศ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในภาพรวมของประเทศ และตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน อย. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำการสุ่มตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งไม่พบว่ามีการตกมาตรฐานแต่อย่างใด จึงขอยืนยันว่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ที่ใช้ภายในประเทศขณะนี้มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้เข้มงวดและติดตามผลด้านการฉีดวัคซีนป้องกันกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มาโดยตลอด รวมถึงการกวดขัน และมีการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์และยาสัตว์รวมถึงวัคซีนสำหรับสัตว์ในพื้นที่ทุกแห่งเพื่อตรวจสอบควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยยา หากพบการกระทำผิดขอให้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อไป อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด