โปรดเกล้าฯถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 นายทหาร

วันที่ 19 มี.ค. 2561 เวลา 13:44 น.
โปรดเกล้าฯถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 นายทหาร
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศโปรดเกล้าฯถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชฯ 2 นายทหาร หลังถูกศาลสั่งจำคุกคดีกรรโชกทรัพย์-ครอบครองระเบิด

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีใจความสำคัญคือ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก รวม 2 ราย ออกจากยศทหาร ดังนี้

1.พันตรี ธีรเดช จันทร์แจ่มใย ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษจําคุกในความผิดฐานร่วมกันกรรโชกทรัพย์ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

2.ร้อยโท ธวัชชัย กลิ่นชะนะ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกในความผิดฐานมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ ฐานมียุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฐานเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานพาอาวุธไปในเมืองโดยไม่มีเหตุสมควร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต