สถ.แจ้งผู้สูงอายุยื่นหลักฐานเอกสารรับเบี้ยยังชีพ

  • วันที่ 10 ก.พ. 2561 เวลา 12:55 น.

สถ.แจ้งผู้สูงอายุยื่นหลักฐานเอกสารรับเบี้ยยังชีพ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งผู้สูงอายุครบ60 ปีบริบูรณ์ไม่เคยลงทะเบียนไปแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตามสิทธินับจนถึง1ต.ค.62

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561) จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป) และสำหรับผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ 2562) ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561) จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2562 นับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2502) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียน ให้ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน

สำหรับ เอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา 2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา และ 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้สูงอายุประสงค์จะรับเงินผ่านธนาคาร

"เจตนารมณ์ของการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 นี้ ก็เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพได้ตรงตามเวลาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีว่า ผู้สูงอายุเมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว ย่อมมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามสิทธิที่พึงจะได้รับ นั่นคือ มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุจะได้รับเงินเร็วขึ้นกว่าเดิม ไม่ต้องรอให้ถึงเริ่มปีงบประมาณใหม่ หลักเกณฑ์ฉบับนี้จึงช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นเป็นอย่างมากนั่นเอง" อธิบดีกล่าว

ข่าวอื่นๆ