รองปลัดยธ.ชี้ ผอ.โรงเรียนมีสัมพันธ์เด็กม.2หากพ่อแม่ยินยอมมีความผิดด้วย

  • วันที่ 25 ม.ค. 2561 เวลา 19:54 น.

รองปลัดยธ.ชี้ ผอ.โรงเรียนมีสัมพันธ์เด็กม.2หากพ่อแม่ยินยอมมีความผิดด้วย

รองปลัดกระทรวงยุติธรรมชี้ กรณีผอ.โรงเรียนมีสัมพันธ์ชู้สาวกับเด็กนักเรียนม.2 หากผู้ปกครองยินยอมเข้าข่ายมีความผิดด้วย

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงกรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับนักเรียนชั้น ม.2 โดยระบุว่า กรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับเด็กนักเรียนหญิงชั้น ม.2 เป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้ และหากบิดามารดายินยอมเข้าข่ายผิดกฎหมายคุ้มครองเด็ก

กรณีผู้อำนวยการโรงเรียนกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท ซึ่งเป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้

ขณะที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (3) ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการ บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด และมาตรา 79 ผู้ใดฝ่าฝืน หรือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น บิดามารดาหรือผู้ปกครองยินยอมอาจเข้าข่ายส่งเสริมหรือยินยอมตาม พรบ.คุ้มครองเด็กฯ มาตรา 26 (3)

ข่าวอื่นๆ