มหาเถรฯ ร่างเกณฑ์บวชพระสงฆ์ใหม่ ต้องไม่ต่ำกว่า 15 วัน

  • วันที่ 21 ม.ค. 2561 เวลา 17:26 น.

มหาเถรฯ ร่างเกณฑ์บวชพระสงฆ์ใหม่ ต้องไม่ต่ำกว่า 15 วัน

มหาเถรสมาคม ร่างหลักเกณฑ์บวชพระภิกษุสงฆ์ต้องไม่ต่ำกว่า 15 วัน น้อยกว่านั้นไม่พอศึกษาหลักธรรม-ไม่ห้ามการบวชตามประเพณี

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. นายสมเกียรติ ธงศรี โฆษกและผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ได้หารือกันเรื่องการคัดกรองคนเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา และแต่งตั้งคณะทำงานร่างหลักเกณฑ์สำหรับการบวชพระใหม่โดยมีการกำหนดระยะเวลาการบวชขั้นต่ำ

ที่ประชุมปรารภร่วมกันว่า การบวชระยะสั้น 7 วัน ไม่เพียงพอต่อการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จึงเห็นชอบให้มีการจัดหลักสูตรบวชระยะสั้นที่มีระยะเวลา 15 วัน และ 30 วัน โดยจะมีการส่งหนังสือเวียนไปยังสังฆาธิการทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกวัดปฏิบัติโดยพร้อมเพรียง

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า หลักสูตรการบวชระยะสั้น คณะทำงานได้นำหลักศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้น 30 ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช ได้ให้จัดทำขึ้นมาเป็นต้นแบบ โดยจะเน้นการอบรมพระใหม่ในวิชา ได้แก่ ธรรมะ วินัย พุทธประวัติ เทศนา ศาสนพิธี และภาวนา

พระพรหมเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม กล่าวว่า การบวชอื่นๆ เช่น การบวชหน้าไฟ บวชแก้บน รวมไปถึงการบวชตามประเพณีที่มีระยะเวลาไม่ถึง 15 วันนั้น ทางมหาเถรสมาคมไม่ได้ห้าม แต่ถ้าหากมีผู้ต้องการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ จะเน้นให้ต้องบวชในระยะเวลา 15 วัน หรือ 30 วัน

ข่าวอื่นๆ