สถ.อบรมข้าราชการปลูกจิตสำนึกดีขยายถึงประชาชน

วันที่ 07 ม.ค. 2561 เวลา 19:49 น.
สถ.อบรมข้าราชการปลูกจิตสำนึกดีขยายถึงประชาชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดโครงการพัฒนาบุคคลากร เพิ่มสมรรถนะปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการขยายผลไปถึงประชาชน

เมื่อวันที่7ม.ค.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2561 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลาง) จำนวน 88 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรีเพื่อเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานจรรยา จริยธรรม และวินัยของบุคลากรภาครัฐนำไปพัฒนาการทำงาน และขยายผลไปถึงประชาชนทั้ง 7,850 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บทความแนะนำ