posttoday

สวดยับคำสั่งปลัดสธ.ห้ามขรก.ชาร์ตมือถือในสถานที่ราชการ

05 มกราคม 2561

โลกออนไลน์วิจารณ์สนั่น ปลัดสธ.ออกคำสั่งห้ามข้าราชการชาร์ตแบตมือถือในสถานที่ราชการ เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับสาธารณะ

โลกออนไลน์วิจารณ์สนั่น ปลัดสธ.ออกคำสั่งห้ามข้าราชการชาร์ตแบตมือถือในสถานที่ราชการ เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับสาธารณะ

นายเจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่29ธ.ค.60 เรื่อง มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคนถือปฎิบัติตามมาตรการหากฝ่าฝืนจะมีความผิดวินัย และได้รัยบโทษตามควรแก่กรณี คำสั่งนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์เพราะขัดกับหลักการปฎิบัติในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะข้อห้ามที่2 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวมาชาร์ตไฟในสถานที่ราชการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เหตุผลในคำสั่งว่า เพื่อป้องกัน และปราบปรามการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กันประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ยอมรับว่า เรื่องการห้ามชาร์จโทรศัพท์มือถือยังต้องมีรายละเอียดแนบท้ายว่าทำได้แค่ไหน อย่างไร เช่น ชาร์จได้กี่ชั่วโมง เป็นต้น เพราะถือว่า ค่อนข้างขัดกับหลักปฏิบัติในความเป็นจริงหรือกิจวัตรประจำวัน เพราะก็ทราบดีจากกระแสในสังคมออนไลน์ว่ามีการใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวในการติดต่องานราชการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำรายละเอียดให้ชัดเจน ซึ่งคงไม่ได้ห้ามชาร์จไปเสียทั้งหมด.

สวดยับคำสั่งปลัดสธ.ห้ามขรก.ชาร์ตมือถือในสถานที่ราชการ