สถ.ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.

  • วันที่ 31 ต.ค. 2560 เวลา 10:33 น.

สถ.ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.

อธิบดีสถ.ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.เพื่อส่งเสริมการเรียนรูเของบุตรหลานในชุมชน

เมื่อวันที่ 31ค.ต.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)และดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นมอบนโยบายและเยี่ยมชมสถานีการเรียนรู้จำนวน 8 สถานี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าร่วมโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย (COACH) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ (แบบก้าวกระโดด)

 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป ซึ่งเด็กเล็กที่อายุระหว่าง 2-5ปี เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต จึงจะผลักดันให้มีแนวทางในการเปิดรับดูแลเด็กเล็กตลอดทั้งปี เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน ทุกๆวัน อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

ข่าวอื่นๆ