สถ.เร่งพัฒนาการศึกษาในศูนย์เด็กเล็กของอปท.

  • วันที่ 28 ต.ค. 2560 เวลา 12:11 น.

สถ.เร่งพัฒนาการศึกษาในศูนย์เด็กเล็กของอปท.

สถ.จับมือสถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณสานต่อนโยบายรัฐบาลเร่งพัฒนาการศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.

เมื่อวันที่28ต.ค.60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น( สถ.) เข้าหารือกับนายธีรกุล นิยม รองอธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ดร.อัญญมณี  บุญซื่อ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต และโรงเรียนรุ่งอรุณ ในการออกแบบเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ให้มีคุณภาพเป็นที่เชื่อมั่นของผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเอกลักษณ์ เป็นพลเมืองของสังคม และชุมชนที่มีความพร้อมของทักษะพื้นฐาน และสุขภาวะทางกายและใจ มีวินัยโดยใช้แนวทางการดำเนินการสนองตามหลัก “เทพรัตนปูชา” อันเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่พัฒนามาจากพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “ภูมิสังคมที่ยั่งยืน” และ “การระเบิดจากข้างใน” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

การดำเนินการครั้งนี้ มีรูปแบบการขยายผลการพัฒนาแบบ “วงจรการเรียนรู้การประสานมือผสานใจแบบขดลวดสปริง” อันเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เด็ก และคนในชุมชน ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพครู ด้านการบริหารจัดการ ด้านการทำงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการเลี้ยงและดูแลเด็ก  ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นผู้นำทางการศึกษา เป็นผู้นำทางการเรียนรู้ มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางตามเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สถ. มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนกว่า 19,000 แห่ง มีเด็กเล็กที่อายุ 2-5 ปี ที่อยู่ในความดูแล จำนวน กว่า 900,000 คน จึงตระหนักว่าวัยเด็กช่วงนี้ เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต ประกอบกับผลสำรวจของหน่วยงานต่างๆ ที่ปรากฏว่า เด็กไทยมีระดับสติปัญญาที่ต่ำลง และกรมฯ ก็มั่นใจว่าสถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ จะ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ได้ สถ. จึงได้มาหารือถึงแนวทาง เพื่อให้เด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลการจัดการศึกษาของท้องถิ่นได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตอย่างยั่งยืน

 

ข่าวอื่นๆ