มศวเปิดคณะใหม่ผลิตบัณฑิตด้านอัญมณี-เครื่องประดับ

วันที่ 08 ก.ย. 2560 เวลา 12:34 น.
มศวเปิดคณะใหม่ผลิตบัณฑิตด้านอัญมณี-เครื่องประดับ
มศว เปิดคณะใหม่"วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"ผลิตบัณฑิตด้านอัญมณี และเครื่องประดับ" ตามนโยบายไทยแลนด์4.0

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า มศว เปิดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเป้าพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่นและของตกแต่งภายในซึ่งเป็นอุตสาหกรรมรากฐานของประเทศเข้าสู่การแข่งขันและการขยับอันดับในฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โลก ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและการจัดทำพื้นที่เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ (Makerspace) ในวิทยาลัยฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

"วิทยาลัยฯ เปิดหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ เน้นการบริหารจัดการนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และความเป็นผู้ประกอบการใหม่ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่น ของตกแต่งภายในและการบริหารจัดการแบรนด์ เร่งผลิตบัณฑิต เกิดสตาร์ทอัพ (Startup) สำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เตรียมเข้าสู่กระบวนการ Corporate Venture Capital (CVC) ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเร่งสร้างคลื่นลูกใหม่สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับสากล" รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  กล่าว