โพลชี้คนมองอาชญากรรมในสังคมไทยรุนแรงมากขึ้น

  • วันที่ 27 ส.ค. 2560 เวลา 12:45 น.

โพลชี้คนมองอาชญากรรมในสังคมไทยรุนแรงมากขึ้น

นิด้าโพลเผยคน 52.32% มองสังคมไทยเผชิญอาชญากรรมที่รุนแรงมากขึ้น จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป แนะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 – 24 ส.ค. 2560 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทย ในปัจจุบัน

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับระดับความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน ที่ปรากฎเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ เช่น การฆาตกรรม การทะเลาะวิวาท การข่มขืน หรือกระทำชำเราทางเพศ การปล้น ชิงทรัพย์ หรือก่อความ ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.32 ระบุว่า มีความรุนแรงมาก เพราะ สภาพสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนไป เศรษฐกิจตกต่ำ ผู้คนเครียดกันมากขึ้น อารมณ์รุนแรงขึ้น สภาพจิตใจที่เสื่อมลง ขาดศีลธรรม ไม่มีจิตสำนึก เกิดจากพฤติกรรมเลียนแบบ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และผู้ที่ก่อเหตุมีอายุลดน้อยลง อีกทั้งยังมีวิธีการที่รุนแรงและโหดเหี้ยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนหนึ่งเกิดจากการเลี้ยงดู ของครอบครัว ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาให้ กฎหมายอ่อนแอ ไม่เด็ดขาด สังคมไทยอ่อนแอ และบางส่วนระบุว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาในไทย มากขึ้น และขาดการควบคุม

รองลงมา ร้อยละ 41.52 ระบุว่า มีความรุนแรงค่อนข้างมาก เพราะ สังคมไทยทุกวันนี้เปลี่ยนไป กฎหมายบ้านเมืองอ่อนแอ ไม่เด็ดขาด คนจึงไม่เกรงกลัวกฎหมาย กล้าที่จะก่อเหตุมากขึ้น พื้นฐานครอบครัวที่ขาดการเลี้ยงดู หรือขาดความเอาใจใส่ สภาพจิตใจ ของคนที่เสื่อมลง ใจร้อนมากขึ้น ขาดการควบคุม นอกจากนี้ยังระบุว่า เป็นเพราะ ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยาเสพติด การแต่งกายของผู้หญิงที่ล่อแหลม มีการก่อเหตุอาชญากรรมแทบรายวัน ซึ่งสมัยก่อนมีการก่ออาชญากรรมไม่เยอะเหมือนในปัจจุบัน และสื่อทุกวันนี้เข้าถึงได้ง่าย จึงเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ ร้อยละ 4.32 ระบุว่ามีความรุนแรงค่อนข้างน้อย เพราะ เจ้าหน้าที่เข้มงวดมากขึ้น เทียบกับสถิติเก่า ๆ ถือว่าลดลง เหตุการณ์แบบนี้มีมานานแล้ว แต่ทุกวันนี้มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมากขึ้นเลยดูเหมือนรุนแรง ถ้าเทียบกับต่างประเทศแล้วประเทศไทยถือว่ายังมีความรุนแรงที่น้อยกว่า ร้อยละ 0.64 ระบุว่า ไม่มีความรุนแรงเลย เพราะ สถานการณ์ปัจจุบันเป็นปกติ และร้อยละ 1.20 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อสาเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.80ระบุว่า เกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ชีวิต ความเป็นอยู่ และเทคโนโลยี รองลงมา ร้อยละ 44.32 ระบุว่า เกิดจากความอ่อนแอของกระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย ผู้กระทำผิดจึงไม่เกรงกลัว จึงได้ใจและกล้าที่จะกระทำผิด ร้อยละ 42.72 ระบุว่า เกิดจากจิตใจของผู้คนที่มักขาดสติ ไม่ใช้สติในการแก้ไขปัญหา ขาดศีลธรรม ร้อยละ 34.80 ระบุว่า เกิดจากพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่แตกต่างกัน ร้อยละ 33.04 ระบุว่า เกิดจากพฤติกรรมการเลียนแบบจากสื่อหรือคนรอบข้าง ร้อยละ 22.32 ระบุว่า เกิดจากความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ร้อยละ 0.96 ระบุว่า เกิดจากการใช้ยาเสพติด และร้อยละ 0.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในปัจจุบันที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนมากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.64 ระบุว่า การข่มขืนกระทำชำเราทางเพศ รองลงมา ร้อยละ 23.60 ระบุว่า การฆาตกรรม ร้อยละ 15.52 ระบุว่า การก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน ร้อยละ 10.00 ระบุว่า การทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย ร้อยละ 8.08 ระบุว่า การปล้น ชิงทรัพย์ ร้อยละ 2.80 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ขณะที่บางส่วนระบุว่าทุกปัญหาควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ร้อยละ 2.16 ระบุว่า ไม่มี/ยังมีปัญหาอย่างอื่นที่ควรเร่งดำเนินแก้ไข และร้อยละ 3.20 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ผู้คน มีสติ ใช้ปัญญาในการแก้ไขกับปัญหา รู้จักผิดชอบ ชั่วดีให้มากขึ้น เพื่อลด “อาชญากร” ในสังคมไทย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.40 ระบุว่า ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา รองลงมา ร้อยละ 46.16 ระบุว่า ควรเริ่มที่การเลี้ยงดู การเอาใจใส่ การปลูกจิตสำนึกของครอบครัว ร้อยละ 29.68 ระบุว่า เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ร้อยละ 28.96 ระบุว่า ใช้หลักธรรมะในการดำเนินชีวิต มีสติ มีน้ำใจ ให้อภัย ไม่ถือโทษโกรธแค้น ไม่โลภ หรือคิดปองร้ายผู้อื่น ร้อยละ 25.84 ระบุว่า พัฒนาระบบการศึกษา การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของการก่ออาชญากรรม ร้อยละ 15.84 ระบุว่า ควรช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟูจิตใจ สำหรับผู้ที่มีความผิดปกติในด้านจิตใจและอารมณ์ และร้อยละ 0.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

 

ข่าวอื่นๆ