ภาคีเครือข่ายลงนามสร้างเยาวชนต้นแบบดูแลบ้านเมืองในอนาคต

  • วันที่ 05 ส.ค. 2560 เวลา 13:37 น.

ภาคีเครือข่ายลงนามสร้างเยาวชนต้นแบบดูแลบ้านเมืองในอนาคต

มหาดไทยร่วมลงนามภาคเครือข่ายสร้างเยาวชนต้นแบบมีความพร้อมดูแลบ้านเมืองในอนาคตยึดหลัก รู้ รัก สามัคคี และ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ศรุต นาควัชระ ผู้อำนวยการศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษฯ นายภาสกร เหมกรณ์ ที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้แทนของหน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมดำเนินโครงการพัฒนายุวมหาดไทย เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบที่มีจิตสำนึก รู้จักตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน เพื่อเป็นแบบอยางเยาวชนที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการดูแลบ้านเมืองในอนาคต

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว มีการดำเนินการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. กิจกรรมค่ายพี่เลี้ยงยุวมหาดไทย มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนายุวมหาดไทย โดยมีหลักการและกระบวนการทำงานในลักษณะพี่สอนน้อง เน้นการให้คำปรึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมภายในค่ายฯ การแนะนำดูแลซึ่งกันและกัน ของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนที่ 2 กิจกรรมค่ายพัฒนายุวมหาดไทย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5 จากโรงเรียนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม     อย่างไรก็ตาม การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างกัน ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้ก้าวไกล เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคม ให้เกิดความรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ กระทรวงมหาดไทยคาดหวังว่า เยาวชนเหล่านี้จะเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคต

 

ข่าวอื่นๆ