เจ๋ง! มธ.เปิดตัวแอพ “ดริ๊งเซฟ” ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด-รู้เวลาสร่างเมา

  • วันที่ 07 ก.ค. 2560 เวลา 11:27 น.

เจ๋ง! มธ.เปิดตัวแอพ “ดริ๊งเซฟ” ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด-รู้เวลาสร่างเมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เปิดตัวนวัตกรรมต้นแบบ แอพพลิเคชัน“ดริ๊งเซฟ” ใช้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด -รู้เวลาสร่างเมา   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดตัวนวัตกรรมต้นแบบ แอพพลิเคชัน“ดริ๊งเซฟ” ใช้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด พร้อมประเมินสมรรถนะในการขับขี่ และเสนอทางออกในการขับขี่ที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 4 โดยแอพฯ ดังกล่าว สามารถใช้งานได้ง่ายใน 1 ขั้นตอน เพียงแค่ “เป่าลมหายใจ 5 วิ” เข้าไปที่เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ จากนั้นระบบจะทำการประมวลผลใน 2 นาที พร้อมระบุช่วงเวลาที่ผู้ใช้จะสร่ างเมาในทุกๆ ชั่วโมง รวมถึงช่วงเวลาที่สามารถขับขี่ร ถยนต์กลับบ้านได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถเลือกขอความช่ วยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยงการขับขี่ ได้ใน 2 ช่องทาง คือ ติดต่อเพื่อน และ เรียกแท็กซี่

ทั้งนี้ แอปฯ ดังกล่าว อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเพื่อให้ สามารถประมวลผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้ น อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถ นนยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ช่วงอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายในเทศกาลปีใหม่ 2560 มีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสู งกว่าปีที่ผ่านมาถึง 17.7% และ 25.7% ตามลำดับ

 

นายทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิว เตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. กล่าวว่า สำหรับแอปริเคชันนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสมาร์ทโฟน  และอุปกรณ์เสริมที่เป็นเซ็นเซอร์ สำหรับตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Sensor) เชื่อมต่อกับระบบประมวลผล  Arduino โดยที่ผู้ใช้งานสามารถทดสอบปริม าณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ใน 1 ขั้นตอน เพียง “เป่าลมหายใจ เป็นเวลา 5 วินาที” เข้าไปที่เครื่องวัดแอลกอฮล์ที่ มีการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน จากนั้นระบบจะทำการประมวลผลใน 2 นาที ว่าตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ที่เกิน มาตรฐานกฎหมายกำหนดหรือไม่ (โดยต้องไม่เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (mg%))

ขณะเดียวกัน แอพลิเคชันยังสามารถใช้คำนวณอัตราการลดระดับของแอลกอฮล์ในทุกๆ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงระยะเวลาที่ ตนจะสร่างเมา และสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น หากเป่าลมหายใจ แล้วมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสู งถึง 62 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ในเวลา 2.52 น. จะพร้อมขับขี่ได้ในเวลา 6.52 น. เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากในกรณีที่แอพลิเคชันประเมินแล้วว่า มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกิน กำหนด จะทำการแสดงฟังก์ชั่นในการเลี่ย งการขับขี่แก่ผู้ใช้งานใน 2 ทางเลือก คือ 1) ติดต่อเพื่อน โดยแอปฯ จะทำหน้าที่เชื่อมกับสังคมออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก พร้อมทั้งแสดงรายชื่อเพื่อนที่มี ประวัติการใช้งานแอพลิเคชันและมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดต่ำ กว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และ 2) เรียกแท็กซี่ เพื่อใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ ทั้งนี้ แอพลิเคชันดังกล่าว ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาร่วม 4-5 เดือน และมีต้นทุนในการพัฒนาอยู่ที่ 2,000 บาท โดยเวลาการพัฒนาส่วนใหญ่ใช้ในการทดลอง เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดิจิตอลที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์วัดระดับแอลกอฮอล์กับค่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เพื่อให้เกิดความแม่นยำ

 

"จุดเด่นของงานคือ การใช้เซ็นเซอร์ที่มีราคาไม่สูง แต่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในการทดลอง เพื่อหาโมเดลความสัมพันธ์ระหว่า งค่าดิจิตอลอ่านจากเซ็นเซอร์กับ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด โดยเป็นผลงานของ 2 นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มธ. ได้แก่ นายธรณัส กฤตยานวัช และนายสิรวุฒิ วิรัตนพรกุล ซึ่งปัจจุบันแอพลิเคชันได้พัฒนาสำเร็จและสามารถตรวจแยกแยะระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ระดับต่ำกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และสูงกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ได้แม่นยำ โดยได้ทำการทดลองเทียบกับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของตำรวจ พร้อมแสดงผลได้ในทันที " นายทรงศักดิ์ กล่าว

ข่าวอื่นๆ