ปปง.ให้เหยื่อ"ซินแสโชกุน"ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิฯก่อน1มิย.

วันที่ 05 พ.ค. 2560 เวลา 13:25 น.
ปปง.ให้เหยื่อ"ซินแสโชกุน"ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิฯก่อน1มิย.
ปปง. เปิดให้ผู้เสียหายในคดีซินแสโชกุน ยื่นแบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ ปปง. ก่อนวันที่ 1 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่เอกสาร โดยระบุว่า นายวิทยา นีติธรรม ผอ.กองกฎหมาย ในฐานะโฆษก ปปง. ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีบริษัทเวลท์เอเวอร์ จำกัด (คดีซินแสโชกุน) ว่า ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 122 ง หน้า 18 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สํานักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทําความผิดมูลฐาน มีรายละเอียดระบุว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 48 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด รายบริษัท เวลท์เอเวอร์ จำกัด กับพวก ไว้ชั่วคราว จำนวน 6 รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน)

"อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทําความผิดมูลฐานในรายคดีข้างต้น และไม่อาจดําเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดําเนินการ ตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และ จํานวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน ปปง. ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น" นายวิทยา ระบุ

โฆษก ปปง. กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. ขอแจ้งให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดี บริษัทเวลท์เอเวอร์ จำกัด (คดีซินแสโชกุน) เดินทางมายื่น “แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน” พร้อมหลักฐานที่สามารถระบุความเป็นสมาชิก หลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายหรือจํานวนความเสียหายด้วยตนเอง ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสื่อสารองค์กร ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. สะพานหัวช้าง เนื่องจากภายหลังการยื่นแบบคำร้องฯ ผู้เสียหายต้องพบพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เพื่อบันทึกถ้อยคำเพื่อยืนยันความเสียหายดังกล่าว

"ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นแบบคำร้องฯ ประชาชนที่ได้รับความเสียหายสามารถดาวน์โหลดคำร้องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th และกรอกข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้น ก่อนเดินทางมายื่นที่สำนักงาน ปปง. ในวันและเวลาดังกล่าวหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ" นายวิทยา กล่าว