สธ.สั่งทุกจังหวัดต่ออายุเกษียณแพทย์ระดับเชี่ยวชาญปี60

  • วันที่ 25 เม.ย. 2560 เวลา 15:20 น.

สธ.สั่งทุกจังหวัดต่ออายุเกษียณแพทย์ระดับเชี่ยวชาญปี60

ปลัด.สาธารณสุข สั่งให้ทุกจังหวัดพิจารณาต่ออายุเกษียณแพทย์ปี 60 ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ประจำคลินิกหมอครอบครัว

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.  นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนไปทุกจังหวัด เรื่องการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งในสายงายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2560  รับราชการต่อไป โดยให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

1.ตั้งคณะกรรมการจังหวัด มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน พิจารณาบุคคลตามความสำคัญ  ตำแหน่งตามความต้องการ และความจำเป็นของหน่วยงาน  2.ให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลและเหตุผลการต่อเวลาราชการ แผนงานโครงการตลอดจนภารกิจที่มีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติ  สภาวะการขาดแคลนบุคลากรในเชิงปริมาณและคุณภาพในภาพรวม ความสามารถในทางวิชาการหรือความสามารถเฉพาะตัว  ความยากในการหาผู้เหมาะสมมาปฏิบัติ  เป็นต้น

สำหรับวัตถุประสงค์ในการต่ออายุแพทย์เกษียณอายุราชการในครั้งนี้  เพื่อจะได้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน เวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่มเติมจากระบบการผลิตปกติ ซึ่งปัจจุบันรูปแบบการผลิตมี 2 แบบ คือ 1.ผลิตที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกด้วยตนเอง  2.ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนในการผลิต  (In Service Training) โดยหลักสูตรที่ใช้ผลิตจะเป็นของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งแพทย์เกษียณอายุที่สมัครใจรับราชการต่อ จะถูกส่งเข้ารับการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวตามหลักสูตรมาตรฐานและกลับไปทำงานในคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) ในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ.2560-2564  ด้านระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ที่จะให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลทุกครัวเรือนภายในปี 2579  ซึ่งจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ 6,500 ทีม สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560   ที่กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวอื่นๆ