ครม.ไฟเขียว "โขน-นวดไทย" ขึ้นมรดกโลก

  • วันที่ 28 มี.ค. 2560 เวลา 18:54 น.

ครม.ไฟเขียว "โขน-นวดไทย" ขึ้นมรดกโลก

มติครม. เห็นชอบ โขน นวดไทย ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อ ยูเนสโก

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.   นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบ ให้นำเสนอโขนและนวดไทย เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และเห็นชอบให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผู้ลงนามในเอกสารในฐานะตัวแทนของประเทศไทย โดยหลังจากนี้จะนำเสนอเอกสารโขนและนวดไทยไปยังยูเนสโกกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ภายในสิ้นเดือนนี้  และจะใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 1 ปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลในการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ซึ่งในปี 2560 จะประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี         สำหรับการเสนอโขนขึ้นทะเบียน ตรงตามเกณฑ์ตามที่ยูเนสโก คือ เป็นศิลปะการแสดง การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม งานเทศกาล และงานช่างฝีมือดั้งเดิม ส่วนนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์ดั้งเดิมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น และการรักษาทางเลือกควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพตามแบบแผนตะวันตกสมัยใหม่

ข่าวอื่นๆ