กรมคุ้มครองสิทธิฯแจงจ่ายเงินช่วยเหยื่อบึ้มราชประสงค์เมื่อปี58

วันที่ 18 มี.ค. 2560 เวลา 18:46 น.
กรมคุ้มครองสิทธิฯแจงจ่ายเงินช่วยเหยื่อบึ้มราชประสงค์เมื่อปี58
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพชี้แจงกรณีเหยื่อบึ้มราชประสงค์เมื่อปี58ร้องไม่ได้รับการเยียวยายันอนุมัติค่าตอบแทนให้ทั้งเจ็บตายจำนวนเกือบ6ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการให้ความช่วยเหลือเยียวยา จากกรณีที่ได้รับบาดเจ็บและสียชีวิต จากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลว่าช่วงเกิดเหตุหน่วยงานภาครัฐแจ้งว่าจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่ ทั้งการจ่ายเงิน การเยียวยา และค่ารักษาพยาบาล แต่จนบัดนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ และยังได้รับหนังสือแจ้งจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในเชิงบอกปัด

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอชี้แจงว่า ภายหลังเกิดเหตุระเบิดราชประสงค์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่แจ้งสิทธิและรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ณ โรงพยาบาลต่างๆ และสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต จำนวน  20 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3  ล้านบาท  กรณีผู้บาดเจ็บ จำนวน 94 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,835,606.50 บาท

สำหรับกรณีข้อร้องเรียนได้ตรวจสอบแล้ว เป็นรายนางสาวกิ่งกาญจน์ สูงใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและรับคำขอเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 จากใบรับรองแพทย์พบว่าผู้ร้องได้รับบาดเจ็บแก้วหนูขวาทะลุ บาดแผลฉีกขาดที่อกขวา สะโพกขวามีเศษโลหะฝัง บาดแผลฉีกขาดใต้เข่าขวา กล้ามเนื้อเอ็นฉีกขาดบริเวณหัวเข่าและหน้าแข้ง ซึ่งแพทย์มีความเห็นควรหยุดพักรักษาตัว จำนวน 3 เดือน

ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้จัดทำและสรุปสำนวนเสนอคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,159 บาท  ประกอบด้วย  ค่ารักษาพยาบาล  จำนวน 8,159 บาท  ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จำนวน 20,000 บาท ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ 18,000 บาท  ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น 30,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ผู้ร้องกับพวกรวม 7 คน ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษให้กับผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดดังกล่าว เช่น ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าชดเชยในกรณีที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง เป็นต้น

"ผู้ร้องได้เสนอแนวทางอีกว่า รัฐบาลอาจเทียบเคียงอัตราการช่วยเหลือจากกรณีเหตุลักษณะพิเศษอื่นที่รัฐบาลเคยให้การช่วยเหลือแล้ว เช่น เหตุพื้นที่ภาคใต้ การเยียวยาช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ได้รับในอัตราที่สูงกว่า เป็นต้น สำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งคำร้องดังกล่าวมายังกระทรวงยุติธรรม โดยกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดำเนินการ" อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ กล่าว

ต่อมา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้นำเรื่องของผู้ร้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ พิจารณาแล้วมีมติว่า      ผู้ร้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาโดยคำนึงถึงพฤติการณ์ความร้ายแรงของการกระทำความผิด สภาพความเสียหายที่ได้รับ และเอกสารหลักฐานในขณะนั้นเป็นจำนวนเงินสูงสุดตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ แล้ว และจากการตรวจสอบผู้ร้องไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าคดีถึงที่สุด จึงไม่อาจกำหนดค่าตอบแทนความเสียหายรวมถึงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ร้องตามพระราชบัญญัติฯนี้ได้

"กรมฯ จึงได้ดำเนินการประสานส่งต่อไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาค่ารักษาพยาบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทาง เรื่อง ค่าบริการทางการแพทย์และเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล กรณีผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์เหตุระเบิดแยกราชประสงค์ เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการช่วยเหลือผู้ร้องในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามหนังสือที่ ยธ 0406/9807 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559" น.ส.ปิติกาญจน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้ประสานไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าชดเชยในกรณีที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้แล้ว ตามหนังสือที่ ยธ 0406/8895 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะได้ประสานผู้ร้องเพื่อเข้าพบและติดตามอาการหลงเหลือจากเหตุระเบิด เพื่อประเมินแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งผู้ร้องสะดวกให้เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาะเข้าพบในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 น. ณ สถานที่ทำงานของผู้ร้อง ต่อไป

*ภาพจากแฟ้มข่าวเก่า*