โปรดเกล้าถอดยศ"จุมพล หมั่นหมาย"เรียกคืนเครื่องราชฯ

วันที่ 10 มี.ค. 2560 เวลา 17:20 น.
โปรดเกล้าถอดยศ"จุมพล หมั่นหมาย"เรียกคืนเครื่องราชฯ
ราชกิจจานุเบกษาเผยประกาศสำนักนายกฯมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ถอดยศ "จุมพล มั่นหมาย"และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ถอดยศตำรวจพล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากกระทำความผิดวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการไปในทางไม่ถูกต้องแสวงหาประโยชน์ให้ตัวเอง ฝักใฝ่ในเรื่องการเมืองเป็นอันตรายต่อความมั่นคง และโปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีรายละเอียดังนี้

ที่่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/010/1.PDF

บทความแนะนำ