posttoday

"พระองค์ภาฯ"ทรงแนะก่อนบังคับใช้กม.เคร่งครัดควรคำนึงเงื่อนไขทางสังคม

23 กุมภาพันธ์ 2560

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จ ประทานพระดำรัสเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและพัฒนา ทรงแนะก่อนบังคับใช้กม.อย่างเคร่งครัด ควรคำนึงเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และประเพณี

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จ ประทานพระดำรัสเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและพัฒนา  ทรงแนะก่อนบังคับใช้กม.อย่างเคร่งครัด ควรคำนึงเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และประเพณี
 
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่ห้องประชุม 2 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ในฐานะทูตสันถวไมตรี ด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)  เสด็จร่วมการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน และประทานพระดำรัสปาฐกถาพิเศษ  ภายหลังสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือสถาบันทีไอเจ  จัดขึ้นในโอกาสการเปิดโครงการRoLD Program (โรลด์ โปรแกรม) เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทีไอเจ พร้อมคณะข้าราชการระดับสูง รับเสด็จ
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระดำรัสเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยทรงยกตัวอย่างจากแนวทางการดำเนินโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “สิ่งสำคัญที่ทำให้การพัฒนาทางเลือกที่ยกตัวอย่างมานั้นประสบความสำเร็จก็เนื่องมาจากการที่ภาครัฐเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ก่อนใช้กฎหมายบังคับให้ชาวบ้านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ควรต้องคำนึงถึงเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ หรือแม้แต่เรื่องธรรมเนียมประเพณี  หากขาดการสนับสนุนเรื่องที่ดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำ การคมนาคม สาธารณสุขพื้นฐาน หรือการศึกษา กฎหมายที่เคร่งครัดก็ไร้ประโยชน์  คนเหล่านี้ต้องได้รับการสนับสนุน  เสริมพลังจนถึงจุดที่สามารถมีทางเลือกในการใช้ชีวิต  ในจุดนั้นการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายจึงจะเป็นไปได้ การจัดการเรื่องสถานะทางกฎหมายจึงจะมีผล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงวางเงื่อนไขแวดล้อมที่จะทำให้หลักนิติธรรมสามารถเกิดได้ในสังคม โดยเริ่มจากการช่วยให้ชาวบ้านสามารถเลี้ยงชีพได้ก่อนเป็นสำคัญ”
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเน้นย้ำอีกว่า หลักนิติธรรมนั้นไม่ได้สำคัญเฉพาะกับนักกฎหมาย หรือใช้ในการมองบริบทงาน ด้านตุลาการหรือกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น   หากแต่หลักนิติธรรมเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประชาชน และส่งผลต่อทุกคนแม้จะอยู่ในสถานที่ห่างไกล ไม่ว่าผู้นั้นจะเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ บริการสาธารณะ หรือมีสถานะทางกฎหมายใด ความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและการพัฒนามีความซับซ้อนในหลายแนวทาง ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะมาร่วมทำความเข้าใจความสำคัญของความเชื่อมโยงดังกล่าว
 
นายกิตติพงษ์  กล่าวว่า สำหรับโครงการ RoLD Program (โรลด์ โปรแกรม) เป็นโครงการที่สถาบันทีไอเจริเริ่มขึ้น โดยสอดคล้องกับวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นวาระการพัฒนาของโลกที่ครอบคลุม การพัฒนาคน การดูแลสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมหลักนิติธรรมและความยุติธรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความขัดแย้ง เปิดโอกาสให้สมาชิกในสังคมทุกคนได้เข้าถึงและรับประโยชน์จากการพัฒนาทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน
 
นายกิตติพงษ์ กล่าวว่า เรื่องการส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน เชื่อว่าการส่งเสริมหลักนิติธรรมในสังคม จำเป็นต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วน