กรมชลประทานตั้งเป้า5ปีมีแหล่งน้ำเพิ่ม4.35ไร่

วันที่ 10 ก.พ. 2560 เวลา 22:00 น.
กรมชลประทานตั้งเป้า5ปีมีแหล่งน้ำเพิ่ม4.35ไร่
กรมชลประทานวางแผนแม่บท 5 ปี ขยายพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศให้ได้ 4.35 ล้านไร่ และไม่น้อยกว่า 40 ล้านไร่  ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า  กรมชลประทานดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพิ่มเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้ได้ 40 ล้านไร่ โดยได้กำหนดแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานในระยะ 5 ปี (2560-2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล โดยภายในปี 2564 ตั้งเป้าจะขยายพื้นที่ชลประทานให้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4.35 ล้านไร่  เพิ่มปริมาณน้ำในการเก็บกักอีก 4,245 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)   ดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำครอบคลุมพื้นที่รวมประมาณ 6.92 ล้านไร่ และดำเนินการจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ให้ได้อีก 921,351 ไร่  คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากแผนแม่บทดังกล่าวประมาณ 2.20 ล้านครัวเรือนสำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมชลประทานจะดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการกระจายน้ำทั้งสิ้น 211 โครงการ หากแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ 437.73 ล้าน ลบ.ม.มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 477,965 ไร่ และมีประชาชนได้รับประโยชน์ 96,884 ครัวเรือนใช้งบประมาณลงทุนทั้งสิ้น 6,360.11 ล้านบาท สำหรับผลการพัฒนาแหล่งน้ำจนถึงปัจจุบันมีพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานประมาณ 30 ล้านไร่ โดยเป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้จำนวน 309,475 ไร่  เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก จำนวน 135.65 ล้าน ลบ.ม. จากการสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และยังได้เพิ่มจำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะเร่งด่วนอีกด้วย  นอกจากนี้ ยังได้ก่อสร้างประตูระบายน้ำ แก้มลิง ระบบระบายน้ำ และอาคารควบคุมบังคับน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยได้อีกจำนวน 420,000 ไร่  และยังได้ดำเนินการป้องกันและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำตามพระราชดำริ การพัฒนาการเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป  สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน  “กรมชลประทานได้ตั้งเป้าในปี 2564 มุ่งสู่การเป็นองค์การเสริมพลังใหม่สู่การเปลี่ยนแปลง   ปี 2569 สร้างภาคีเครือข่ายและความร่วมมือ  ปี 2674 ปฏิรูปแบบกระบวนการงาน  และในปี 2579 กรมชลประทานจะต้องเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ” อธิบดีกรมชลประทานกล่าว

ภาพประกอบข่าว/โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร