กรมอนามัยวอนลดปริมาณขยะ-การใช้โฟมช่วงเที่ยวปีใหม่

วันที่ 20 ธ.ค. 2559 เวลา 20:19 น.
กรมอนามัยวอนลดปริมาณขยะ-การใช้โฟมช่วงเที่ยวปีใหม่
กรมอนามัย วอนประชาชนลดปริมาณขยะและการใช้โฟมช่วงท่องเที่ยวปีใหม่ เพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า  ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สิ่งที่ควรระมัดระวังนอกเหนือจากเรื่องอุบัติเหตุ คือเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ดังนั้นควรเลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ ลดการใช้โฟม ควรใช้ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนบริโภคอาหารและหลังเข้าส้วม

ทั้งนี้จากปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนนักท่องเที่ยวและการเพิ่มขึ้นของที่พัก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่มักจะพบปริมาณขยะจำนวนมากจนก่อให้เกิดมลพิษ สูญเสียทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวอาจทำให้นักท่องเที่ยวลดลง เช่น พบขยะมีคม ขยะอันตราย หรือขยะที่มีผลต่อระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารในทะเล ประเภทโฟม ถุงพลาสติก เชือก แห อวน หากสัตว์กินเข้าไป หรือเข้าไปติดอยู่อาจทำให้ตายได้

ฉะนั้นจึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชน ให้ช่วยลดปริมาณขยะตามแหล่งท่องเที่ยวด้วยการไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร และควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพรวม ทั้งควรคัดแยกขยะเพื่อให้ง่ายต่อการย่อยสลายหรือนำไปขายได้ ไม่ควรทิ้งในธรรมชาติเพราะอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ได้

นอกจากนี้กรมอนามัย ยังได้มีแผนการดำเนินงานสำหรับการพัฒนามาตรฐานส้วมสาธารณะไทยให้ถูกหลักสุขาภิบาล 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้าง การบริหารจัดการ และการปรับพฤติกรรมการใช้ส้วมของประชาชนให้ถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า สถานบริการต่างๆ ที่ต้องให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาดูแลความสะอาดของส้วมให้มากพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลได้

อย่างไรก็ตามการพัฒนาส้วมสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ขณะนี้พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ร้อยละ 74 ดังนั้นผู้ประกอบการ และผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวควรใส่ใจด้านความสะอาดของส้วมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการทำความสะอาดแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรค ได้แก่ ที่จับสายฉีดชำระ ซึ่งตรวจพบเชื้อโรคมากที่สุดคือร้อยละ 85 บริเวณพื้นห้องส้วมพบร้อยละ 50 ที่รองนั่งโถส้วมพบร้อยละ 31 ที่กดโถส้วมและโถปัสสาวะพบร้อยละ 8 ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือพบร้อยละ 7 กลอนประตูหรือลูกบิดพบร้อยละ 3 พร้อมทั้งควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ส้วมให้กับนักท่องเที่ยว โดยต้องไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ ไม่ทิ้งวัสดุลงโถส้วม ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้ง หลังการใช้ส้วม และล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ส้วม

บทความแนะนำ