กยศ.เรียกเงินกู้คืนจากวิทยาลัยกาญจนาพิเศษหลังพบหลักสูตรไม่ผ่านรับรอง

วันที่ 26 ส.ค. 2553 เวลา 19:41 น.
กรรมการ กยศ. เรียกเงินกู้ยืมจากวิทยาลัยกาญจนาพิเศษ และโปลีเทคนิคคืน หลังพบทำผิด ผิด พ.ร.บ. ตีกันระเบียบกู้ หลักสูตรไม่ผ่านรับรอง

นายสรรค์ วรอินทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 10/2553 ว่า ที่ประชุม ที่ประชุม ได้พิจารณา ผลการตรวจสอบ จากที่ได้รับแจ้งว่า วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาและวิทยาลัยโปลีเทคนิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.ไ)ปให้นักศึกษา ที่เป็นข้าราชการ ตำรวจ และผู้ที่ประกอบอาชีพแล้วกู้ยืม ซึ่งการกระทำดังกล่าว ที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนฯพ.ศ.2541 ประกาศคณะกรรมการกยศ. และระเบียบคณะกรรมการกยศ.ในเรื่องการให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ยืมที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา และให้กู้ยืม แก่ผู้ยืมที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว  

ที่ประชุมจึงมีมติมอบอำนาจให้ผู้จัดการกยศ. เป็นผู้บอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินกับผู้กู้ยืม และเรียกเงินกู้ยืมกับสถานศึกษาหรือผู้กู้ยืมที่ขาดคุณสมบัติคืน โดยได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงในการปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฎิบัติงานกองทุนฯ ของวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง โดยให้รายงานผลการสอบส่วนต่อคณะกรรมการกองทุนกยศ.เร็วที่สุด

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณายกเลิก และเพิกถอนการมอบอำนาจการบริหารงานกองทุนฯของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คืนอำนาจการดำเนินการให้ทางกยศ. รวมไปถึงเห็นชอบการฟ้องร้องดำเนินคดีอาญากับมหาวิทยาลัยดังกล่าวในฐานความผิดฉ้อโกง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ดำเนินการตามพรบ.กองทุนฯ เช่นกัน โดย ได้เปิดหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรอง ทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการกู้ยืม แต่ทางมหาวิทยาลัยกลับแจ้งกยศ.ว่าเปิดหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเข้าข่ายฉ้อโกง เนื่องจากกยศ.ได้พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และจ่ายเงินตามสัญญากู้ยืมไปให้มหาวิทยาลัย

ที่ประชุมยังได้ กำหนด แผนการดำเนินงาน ของกยศ. ตามงบประมาณปี 2554 ทั้งหมด 4 แผนหลัก คือ 1.แผนการกู้ยืมและการบริหารหนี้ 2.แผนงานวิจัย ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาองค์กร 3. แผนเสริมสร้างเครือข่ายประชาคม และ4. แผนสนับสนุนงานบริหารกองทุน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแผนในการดำเนินงาน แผนงานวิจัย ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาองค์กร และเสริมสร้างเครือข่ายประชาคม รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยงของกยศ.แล้ว โดยแผนอื่นๆ จะนำกลับไปปรับแก้และนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

นายสรรค์ กล่าวว่า คณะกรรมการ กยศ. ยังแก้ไขระเบียบว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงิน กยศ.พ.ศ.2546 อีกด้วย โดยได้กำหนดให้ สถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนกยศ. จะต้องจัดทำหลักสูตรให้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาชีพ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ก่อน จึงจะพิจารณาให้นักศึกษากู้ยืมได้  ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา การจะอนุญาติให้มีการกู้ยืมเรียนได้ สถานศึกษนั้นๆ ต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง รวมถึง  ประกาศของกกอ.อย่างเคร่งครัด และกกอ.ต้องได้รับทราบที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ แล้ว จึงจะดำเนินงานกองทุนกยศ.ได้

ในส่วนของ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศศธ. และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักสูตรที่เปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย สกอ. และมีระบบในการตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนนักศึกษา จึงจะดำเนินการได้เช่นกัน