หัวหน้าคสช.ใช้มาตรา44แก้กฎหมายธุรกิจรักษาความปลอดภัย

วันที่ 10 พ.ย. 2559 เวลา 20:03 น.
หัวหน้าคสช.ใช้มาตรา44แก้กฎหมายธุรกิจรักษาความปลอดภัย
หัวหน้าคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา44แก้ไขกฎหมายรักษาความปลอดภัย ปลดล็อคคุณสมบัติรปภ.จากเดิมที่กำหนดให้ต้องจบการศึกษาม.3

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 67/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยมีสาระสำคัญคือ หัวหน้าคสช.ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ให้ยกเลิกความใน (3) ของมาตรา34 แห่ง พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558ที่ ระบุไว้ว่า "ต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ" โดยให้ใช้ความ "สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่ใช้อยู่ขณะที่สำเร็จการศึกษา" แทน

ทั้งนี้คำสั่งหัวหน้าคสช.ระบุว่า จากเหตุขัดข้องในด้านความพร้อม การรับรู้ และความเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาจมีผลให้การใช้บังคับกฎหมายกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและประโยชน์สาธารณะได้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมในบางประการ

สำหรับรายละเอียดของคำสั่งมีดังนี้