คนพิการเฮ!ใช้สิทธิประกันสังคมรพ.รัฐไม่ต้องสำรองจ่าย

วันที่ 10 พ.ย. 2559 เวลา 06:06 น.
คนพิการเฮ!ใช้สิทธิประกันสังคมรพ.รัฐไม่ต้องสำรองจ่าย
ประกันสังคมมีมติให้ผู้พิการใช้สิทธิเข้า รพ.รัฐได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

เมื่อวันที่ 9พ.ย. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 58/2559 ที่สั่งเมื่อวันที่ 14 ก.ย.2559 ให้คนพิการที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีสิทธิรับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่15 ต.ค.2559 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้พิการที่ไปใช้สิทธิรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล พบปัญหาความไม่สะดวกในการเข้ารับการรักษา

ดังนั้นสำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงร่วมกันประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา ในที่ประชุมร่วมมีข้อสรุป โดยจะเพิ่มสิทธิผู้พิการสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่ง และในเรื่องของอวัยวะเทียมและกายอุปกรณ์ สำนักงานประกันสังคมได้ใช้บัญชีเดียวกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยปรับเพิ่มเป็น 95 รายการ ซึ่งได้มีการปรับเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 ที่ผ่านมา โดยผู้พิการไม่ต้องสำรองจ่าย และสำหรับปัญหาการเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้พิการตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.2559 ผู้พิการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506