สมาพันธ์สตรีอาเซียนแสดงความอาลัยในหลวงร.9

วันที่ 01 พ.ย. 2559 เวลา 15:33 น.
สมาพันธ์สตรีอาเซียนแสดงความอาลัยในหลวงร.9
สมาพันธ์สตรีอาเซียน 10 ประเทศ ยืนแสดงความอาลัยในหลวงร.9 ประธานสภาสตรีฯตัวแทนประเทศไทย นำเสนอโครงการพระราชดำริให้ต่างชาติประจักษ์    เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่โรงแรมใบหยก ประตูน้ำ  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปภัมภ์ ในฐานะประธานสมาพันธ์สตรีอาเซียน (ACWO)  เป็นประธานเปิดการประชุมสมาพันธ์สตรีอาเซียน (ASEAN Confederation of Women’s Organisation-ACWO) ครั้งที่ 17  ซึ่งเป็นไปตามกรอบการพัฒนาของสหประชาชาติ  โดยมี สมาชิกจากชาติ 10 ชาติอาเซียนร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และมีการส่งมอบตำแหน่งประธานสมาพันธ์สตรีอาเซียน ต่อให้ประเทศเมียนมาร์ด้วย

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม ประธานสมาพันธ์สตรีอาเซียน ได้นำสมาชิก 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์  ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ร่วมยืนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดร.วันดี นำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยว่า  ตลอดระยะเวลาทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  โดยมีพระราชดำริให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมกว่า 4,500 โครงการ เป็นโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในพระราชดำริจำนวน 169 โครงการทั่วประเทศ ในซึ่งทุกโครงการล้วนมีจุดมุ่งหมายที่คือ “ความผาสุก” ของประชาชน สำหรับ หลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระราชทานให้คนไทยนำไปประยุกต์ใช้ ได้สร้างความผาสุขให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน หลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยความสำคัญ 3 ประการสำคัญคือ 1.ความพอประมาณ  2.ความมีเหตุผล  และ 3.การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

ดร.วันดี กล่าวถึงโครงการแก้มลิงของพระองค์ท่านว่า เป็นโครงการที่เกิดจากการมีพระราชดำริถึงลิงที่อมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มได้คราวละมาก ๆ จึงมีพระราชกระแสอธิบายว่า "ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกเปลือก  เอาเข้าปากเคี้ยว แล้วนำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อน ลิงจะทำอย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือเต็มกระพุ้งแก้ม จากนั้นจะค่อยๆ นำออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลัง" ด้วยแนวพระราชดำรินี้ จึงเกิดเป็น "โครงการแก้มลิง" ขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำ ไว้รอการระบายเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลัง   “ลักษณะของโครงการแก้มลิง จะดำเนินการระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบน เพื่อให้น้ำไหลลงคลองพักน้ำที่ชายทะเล เมื่อระดับน้ำทะเลลดลงจนต่ำกว่าน้ำในคลอง น้ำในคลองจะไหลลงสู่ทะเลตามธรรมชาติ ต่อจากนั้นจะเริ่มสูบน้ำออกจากคลอง ที่ทำหน้าที่แก้มลิง เพื่อทำให้น้ำตอนบนค่อยๆ ไหลมาเอง จึงทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ลดน้อยลง จนในที่สุดเมื่อระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับในคลอง จึงปิดประตูระบายน้ำ โดยให้น้ำไหลลงทางเดียว  ซึ่งโครงการแก้มลิงนอกจากจะช่วยบรรเทาป้องกันน้ำท่วมแล้ว ยังสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามแล้งได้อีกด้วย” ดร.วันดีอธิบายโครงการแก้มลิงให้สมาชิก 10 ชาติอาเซียนได้เข้าใจ และได้รับความสนใจอย่างมาก

ประธานสมาพันธ์สตรีอาเซียน ยังกล่าวถึงเป้าหมายของสมาพันธ์สตรีอาเซียนด้วยว่า  เป็นการรวมกลุ่มผู้นำสตรีอาเซียน เพื่อหาแนวทางสร้างเสริมสันติสุขในภูมิภาคเอเซีย และเพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาสังคมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้านสุขอนามัย และด้านอาชีพ  เพื่อนำสังคมอาเซียนไปสู่ความมั่นคง และมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน