posttoday

คณะสงฆ์นิกาย"เนนบุทซึซุ"จัดทำบุญอุทิศถวายร.9

29 ตุลาคม 2559

คณะสงฆ์นิกายเนนบุทซึซุนำชาวพุทธในญี่ปุ่นจัดบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในหลวงร.9ระบุพระปรมาภิไธยจะสาดส่องสว่างไสวในประวัติศาสตร์ของโลก

คณะสงฆ์นิกายเนนบุทซึซุนำชาวพุทธในญี่ปุ่นจัดบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในหลวงร.9ระบุพระปรมาภิไธยจะสาดส่องสว่างไสวในประวัติศาสตร์ของโลก
 
พระดร.คิวเซ  เอ็นซินโจ๊ะ ที่ปรึกษาสูงสุดของผู้นำสุดยอดแห่งพุทธศาสนิกชน สภาการประชุมสุดยอดชาวพุทธโลก และผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนานิกายเนนบุตซึซุ แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มายังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าน
นายบรรสาร บุนนาค เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น  เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น มีใจความว่า
 
“ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท  อาตมภาพรู้สึกเศร้าโศกเสียใจกับข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตในครั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2540 นับเป็นครั้งแรกที่อาตมภาพได้รับเกียรติ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ตั้งแต่นั้นมาก็ ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าพระบรมวงศานุวงศ์ในหลายคราวหลายสมัย และอาตมภาพไม่สามารถที่จะลืมเลือนพระพักตร์ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสง่างาม และพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐของพระองค์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยได้เลย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นผู้นำสันติภาพและสันติสุขอันยาวนานและความเจริญที่ยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักรไทย บนพื้นฐานของพระพุทธศาสนานั้นมิใช่เฉพาะที่คนไทยที่ถวายความเคารพ  แต่พระองค์ได้เป็นที่เคารพของสากลโลก พระปรมาภิไธยของพระองค์จะสาดส่องสว่างไสวในประวัติศาสตร์ของโลกตลอดจิรกาล 

ในการนี้เมื่อวันที่  15 ต.ค. ทางคณะสงฆ์เนนบุทซึซุ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลตามควรแก่พระสุคติวิสัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ หอประชุมมหาสัณฐาคารแห่งพระพุทธศาสนา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพุทธศาสนิกชน กว่า 150 ล้านคนของโลก และยังเป็นวัดใหญ่ของพระพุทธศาสนานิกายเนนบุทซึซุแห่งประเทศญี่ปุ่น พระภิกษุสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์ คณะอุบาสกและอุบาสิกาจำนวนมากจากทั่วประเทศญี่ปุ่นได้ไปประชุมเพื่อร่วมกันประกอบ พิธีอันยิ่งใหญ่ในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย 

อาตมภาพพร้อมทั้งผู้นำพุทธศาสนิกชนจาก  41 ประเทศ 5 ทวีปของโลก ขอสวดมนต์น้อมเกล้าฯ  ถวายพระราชกุศลทั้งหมดเป็นพลวปัจจัยให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ถึงบทอันเกษมคือพระนิพพาน  นอกจากนี้ ในวันที่ 24 ต.ค. อาตมภาพพร้อมคณะสงฆ์เนนบุทซึซุ ก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่หอประชุมมหาสัณฐาคารแห่งพระพุทธศาสนาด้วย

 

คณะสงฆ์นิกาย\"เนนบุทซึซุ\"จัดทำบุญอุทิศถวายร.9

 

 

คณะสงฆ์นิกาย\"เนนบุทซึซุ\"จัดทำบุญอุทิศถวายร.9

 

คณะสงฆ์นิกาย\"เนนบุทซึซุ\"จัดทำบุญอุทิศถวายร.9

 

คณะสงฆ์นิกาย\"เนนบุทซึซุ\"จัดทำบุญอุทิศถวายร.9