อธิบดีพช.ตั้งเป้าสร้างชุมชนพึ่งตนเองให้ได้ในปี64

วันที่ 30 ก.ย. 2559 เวลา 14:22 น.
อธิบดีพช.ตั้งเป้าสร้างชุมชนพึ่งตนเองให้ได้ในปี64
พช.ทำบุญใหญ่วันครบรอบก่อตั้ง 54 ปี  อธิบดีตั้งเป้าสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2564

เมื่อวันที่30ก.ย.59 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559 โดยมีอดีตผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และสื่อมวลชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายอภิชาติ กล่าวว่า ตลอดช่วงปี 2559 กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบภารกิจอันสืบเนื่องจากนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง ที่จะต้องขับเคลื่อนให้ลุล่วงและเกิดความยั่งยืน กรมฯ จึงได้ปรับกระบวนทัศน์การทำงานของผู้บริหารและทุกองคาพยพขององค์กร ทำให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างเป็นรูปธรรมโดดเด่น อาทิ  1. ยกระดับ OTOP ตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สร้างยอดจำหน่ายรวมทั้งปีมากกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาท 2. รับโอนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ 3. จัดเก็บข้อมูล จปฐ. เน้นความถูกต้องเป็นจริง เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา 4. ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ศูนย์เรียนรู้ชุมชน สร้างสัมมาชีพ เพิ่มรายได้ให้ประชาชน5. ยกระดับศูนย์จัดการกองทุนชุมชน แก้ไขหนี้ครัวเรือน และ 6. สานพลังประชารัฐ จัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมครั้งแรกในเมืองไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข

“ในโอกาสที่กรมการพัฒนาชุมชน ก้าวย่างสู่ปีที่ 55 ในปี 2560 จึงได้นำผลความสำเร็จของปี 2559 มาวางรากฐานสำหรับการขับเคลื่อนในปี 2560 อย่างเป็นระบบ ด้วย 8 วาระกรมการพัฒนาชุมชน หรือ “CDD Agenda 2017” ประกอบด้วย 3 ปัจจัยขับเคลื่อน คือ การพัฒนาอาชีพครัวเรือน, OTOP, เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และ 5 ปัจจัยสนับสนุน คือ ส่งเสริมองค์กรธรรมมาภิบาล, พัฒนาบุคลากรและผู้นำ, พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการความรู้, พัฒนากระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม, กองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน อันเป็นปัจจัยหนุนนำให้กรมฯ ก้าวไปสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2564” ซึ่งผมมุ่งหวังที่จะเห็นกรมฯ เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงถาวร มีทิศทางและกรอบการทำงานที่ชัดเจน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยกลไกประชารัฐ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นายอภิชาติกล่าว

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของบุคลากร ได้เน้นย้ำให้ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ เพื่อเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ และขอให้ทุกคนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งใช้หลักการทรงงานของพระองค์ท่านมาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นผู้ที่รอบรู้ รู้จริง รู้กว้าง และนำความรู้ทั้งหมดมาพัฒนางานในหน้าที่ “นักพัฒนา” ต่อไป