รัฐทุ่มงบพัฒนาทักษะแรงงานสูงอายุเพิ่มโอกาสประกอบอาชีพ

วันที่ 18 ก.ย. 2559 เวลา 14:48 น.
รัฐทุ่มงบพัฒนาทักษะแรงงานสูงอายุเพิ่มโอกาสประกอบอาชีพ
กระแรงงานเตรียมทุ่มงบปี 60 กว่า 17 ล้าน เพื่อพัฒนาทักษะผู้สูงอายุเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

เมื่อวันที่ 18ก.ย.   นายธีรพล ขุนเมือง โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่เน้นส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มมีงานทำ ในส่วนของกระทรวงแรงงานเรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุที่ผ่านมา เป็นประเด็นที่ทาง พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ให้ความสำคัญการจ้างงานผู้สูงอายุในหลายรูปแบบ จึงให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ. เชื่อมโยงการทำงานเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีอาชีพ มีรายได้อย่างมั่นคง

สำหรับวาระปฏิรูปหลักเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานปี 2560 ได้ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ซึ่งตั้งเป้าที่จะฝึกอาชีพ เพิ่มทักษะให้ความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตร ตรงตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 6,000 คน โดยจะใช้งบประมาณกว่า 17 ล้านบาท

ส่วนของกรมการจัดหางาน จะมีโครงการขยายโอกาสมีงานทำ โดยได้มีศูนย์บริการจัดหางานเพื่อผู้สูงอายุและศูนย์ขึ้นทะเบียนหางาน

ขณะที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้สั่งให้มีการศึกษา กำหนดแนวทางอัตราค่าจ้าง รายได้พิเศษสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมๆ กับจัดให้มีโครงการส่งเสริมให้ความรู้การขยายโอกาสด้านอาชีพและการมีงานทำของผู้สูงอายุให้เจ้าหน้าที่กระทรวงฯด้วย

ขณะที่ส่วนสำนักงานประกันสังคมได้ศึกษาขยายอายุเกษียณเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันได้ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนอายุเกิน 55 ปี โดยจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจากกองทุนประกันสังคมในกรณีบำนาญชราภาพและบำเหน็จชราภาพแล้ว

และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ส่งเสริมเรื่องการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง ให้สอดคล้องกับแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นพลังส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

อย่างไรก็ตามจากรายงานผลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี 2557 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้แบ่ง ผู้สูงอายุตามช่วงวัย เป็น 3 ช่วง คือ วัยต้น (อายุ 60-69 ปี) วัยกลาง (70-79ปี) และวัยปลาย (80ปีขึ้นไป) ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในวัยต้น 56%

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต