posttoday

กระทรวงแรงงานห้ามนายจ้างยึดพาสปอร์ต ลูกจ้างต่างด้าว

22 สิงหาคม 2559

กระทรวงแรงงาน ห้ามนายจ้างยึดพาสปอร์ต ลูกจ้างต่างด้าว หากพบให้อำนาจพนักงานตรวจฯเข้าร้องทุกข์ ตร.ได้ทันที

กระทรวงแรงงาน ห้ามนายจ้างยึดพาสปอร์ต ลูกจ้างต่างด้าว หากพบให้อำนาจพนักงานตรวจฯเข้าร้องทุกข์ ตร.ได้ทันที

เมื่อวันที่ 22ส.ค. น.ส.พรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่พบปัญหาร้องเรียนจากแรงงานต่างด้าวว่าถูกนายจ้างยึดพาสสปอร์ต เพื่อเป็นหลักประกันการทำงานหรือเพื่อไม่ให้ลูกจ้างหนีไปทำงานที่อื่น  ว่า หากนายจ้างเก็บหรือยึดเอกสารลูกจ้างจะมีความผิดตามมาตรา 10  ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 ที่ห้ามไม่ให้นายจ้างเรียก หรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่น หรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากนายจ้าง  เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพงานของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อนายจ้างได้ 

สำหรับความผิดตามมาตรา 10  จะมีอัตราโทษสูงสุด คือ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจะมีอัตราโทษสูงสุดเช่นเดียวกับกรณีการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ แต่ถึงอย่างไรโทษดังกล่าวยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าจะใช้อัตราโทษสูงสุดทันทีหรือไม่ เพื่อความรอบคอบและเป็นธรรมต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าว  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนกันยายนนี้ แต่เบื้องต้นเมื่อ กสร.ออกระเบียบมารองรับ ก็สามารถให้พนักงานตรวจแรงงาน ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ทันทีไม่ต้องให้ กสร.ออกคำสั่งเหมือนเช่นที่ผ่านมา