ปปง.ประกาศยึดทรัพย์ "บรรยิน" กับพวกชั่วคราว90วัน

วันที่ 17 ส.ค. 2559 เวลา 21:24 น.
ปปง.ประกาศยึดทรัพย์ "บรรยิน" กับพวกชั่วคราว90วัน
ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศปปง. ยึดทรัพย์ พันตํารวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์ กับพวก ไว้ชั่วคราวจํานวน 2 รายการ มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สํานักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทําความผิดมูลฐานความว่า ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ใช้อํานาจตามมาตรา 48 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําผิดรายพันตํารวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์ กับพวก ไว้ชั่วคราว จํานวน 2 รายการพร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) และคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดรายพันตํารวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์ กับพวก ไว้ชั่วคราว จํานวน 2 รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน)

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทําความผิดมูลฐานในรายคดีข้างต้นและไม่อาจดําเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดําเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจํานวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน ปปง. ภายในกําหนดเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ตามแบบคําร้องเพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งให้นําทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.amlo.go.th