นายกฯปาฐกวันสตรีไทย

  • วันที่ 01 ส.ค. 2553 เวลา 17:07 น.

นายกฯปาฐกถาวันสตรีไทย รับห่วงหญิงวัยรุ่นท้องขอแรงทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความตื่นตัวป้องกันแก้ไขปัญหา   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "พลังสร้างสรรค์ สู่อนาคตที่ยั่งยืน" เนื่องในวันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2553ว่า ปัจจุบันสังคมเปิดกว้างให้สตรีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งถือเป็นผลดีต่อสตรีและเป็นผลดีต่อการพัฒนาสังคมในภาพรวม ซึ่งที่ผ่านมาสตรีได้เข้ามาช่วยผลักดันการพัฒนาประเทศในหลายด้าน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูป, คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสื่อสารมวลชน

ทั้งนี้ จากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน ยอมรับว่ายังมีปัญหาอยู่หลายประเด็น ซึ่งปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยพบว่าประเทศไทยมีอัตราการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญ และอาจนำไปสู่วงจรปัญหาต่างๆ ในสังคม

ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวจึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของสตรีในการสร้างความตื่นตัว และรณรงค์ให้ความรู้โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว

นายกรัฐมนตรี  กล่าวอีกว่า ปัญหาความขัดแย้งในสังคมก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องส่งเสริมเป็นพิเศษ คือการส่งเสริม และตอกย้ำค่านิยมให้ประชาชนรู้รักสามัคคี และรู้จักหน้าที่ของตนเอง โดยสตรีจะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหานี้ได้มาก ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังให้กับเยาวชนในฐานะแม่ บุคคลในครอบครัว และบุคคลากรในที่ทำงาน ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศโดยใช้พลังที่สร้างสรรค์ให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต.


 

ข่าวอื่นๆ