ศธ.พร้อมเปิดเสรีการศึกษาปี2015

  • วันที่ 29 ก.ค. 2553 เวลา 19:00 น.

ชินวรณ์ประชุมเตรียมพร้อมเปิดเสรีทางการศึกษาปี 2015มอบสภาการศึกษาวิจัยแนวทางกม.นำผลที่ได้มาจัดทำยุทธศาสตร์และนโยบาย พร้อมเร่งปรับปรุงการศึกษาทุกระดับ  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเสรีทางทางการศึกษาในปี ค.ศ.2015 ตามข้อกำหนดGATS ขององค์การค้าโลก (WTO) ได้มอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนากฎหมาย เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา เพื่อนำผลวิจัยที่ได้มาเป็นฐานในการจัดทำยุทธศาสตร์และนโยบายในการเปิดเสรีทางการศึกษา          ทั้งนี้ ผลการจิจัยของ สกศ.ซึ่งนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นผู้เสนอผลวิจัย นั้น มีข้อสรุป ดังนี้

1.ให้มีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนมาดูแลในเรื่องการเปิดเสรีทางการศึกษา
2.ควรกำหนดทิศทางที่ชัดเจนทั้งในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
3.ต้องดำเนินการติดตามสถานะทางการศึกษาของประเทศ ที่ควรเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้าที่จะเปิดเสรี เพื่อรองรับการแข่งขัน
4.การเตรียมความพร้อมสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
5.ควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศธ. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร.ร.เอกชน
6.ควรศึกษาผลกระทบในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม
         
รมว.ศธ. กล่าวว่า มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงการจัดการเรียนระดับมัธยมโดยเพิ่มเทคนิคระดับสูงและเทคนิคการเรียนวิชาชีพ ส่วนอุดมศึกษา อาชีวศึกษา มีรายละเอียดเทคนิควิชาชีพชั้นสูงหรือการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป ส่วนการจัดหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น ซึ่งรับผิดชอบโดยกศน.นั้น ก็ต้องมีการปรับปรุง รวมไปถึงบริการทางการศึกษาอื่นๆ ร.ร.สอนภาษา สอนศิลปะ ดนตรี ของเอกชน

ทั้งนี้ จะต้องมีการปรับปรุง พ.ร.บ.ร.ร.เอกชน เพื่อรองรับด้วยเช่นกัน รวมไปถึง ระเบียบ สช.ระเบียบศธ. เรื่องการ กำหนดมาตรฐานร.ร.เอกชนนานาชาติ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้สอดรับในการเปิดเสรีทางการศึกษา

ข่าวอื่นๆ