ศาลเห็นชอบแผนคลองจั่นฯได้ฟื้นฟู

วันที่ 22 ม.ค. 2559 เวลา 08:22 น.
ศาลเห็นชอบแผนคลองจั่นฯได้ฟื้นฟู
ศาลล้มละลายเห็นชอบแผนฟื้นฟูคลองจั่นฯ ใช้เวลา 26 ปี จ่ายหนี้ครบ ยอดหนี้ต่ำได้คืนเร็ว

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง เมื่อวันที่ 21 ม.ค. เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ฉบับลงวันที่ 7 ก.ย. 2558 พร้อมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้รับการรับรองในที่ประชุมเจ้าหนี้ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหนี้ผู้ขอรับชำระหนี้ 18,827 ราย คิดเป็นภาระหนี้รวม 17,555.94 ล้านบาท

ทั้งนี้ สาระสำคัญในแผนฟื้นฟูได้แบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ออกเป็น 12 กลุ่ม โดยกลุ่มที่จะได้รับชำระหนี้คืนเป็นเวลานานที่สุด มีจำนวนทั้งสิ้น 5,534 ราย ยอดหนี้รวม 15,963 ล้านบาท ทุกรายจะได้รับการชำระหนี้ครบ 100% ภายใน 26 ปี เริ่มต้นจ่ายชำระหนี้คืน ในปี 2559 โดยช่วงปีที่ 1-8 จะทยอยจ่ายหนี้คืนก่อน คิดเป็นสัดส่วน 7-8%

ขณะที่กลุ่มอื่น เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จะได้รับชำระหนี้ใน 13 ปี ชุมนุมสหกรณ์เครดิต ยูเนียนฯ ได้รับชำระหนี้ภายใน 5 ปี เจ้าหนี้ไม่เกิน 1 หมื่นบาท ได้ รับชำระหนี้คืน 100% ภายในกลางปีนี้ เป็นต้น