พนักงาน ม.เกษตรฯ หนุนสภาคัดสรรรักษาการอธิการฯมือาชีพ

  • วันที่ 13 ม.ค. 2559 เวลา 21:48 น.

พนักงาน ม.เกษตรฯ หนุนสภาคัดสรรรักษาการอธิการฯมือาชีพ

เครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนุนสภาฯคัดสรรรักษาการอธิการบดีมืออาชีพ

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดให้มีการสรรหาผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 3 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ มีรักษาการแทนอธิการบดีโดยการแต่งตั้งมาแล้ว 2 คน แต่อยู่ในวาระกันคนละ 6 เดือน และครั้งนี้ จะเป็นการสรรหารักษาการฯ ครั้งแรก ที่จะต้องอยู่ในวาระจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าอธิการบดีตัวจริงนั้น

รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะแกนนำเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อวันอังคาร ที่ 12 มกราคม 59 ที่ผ่านมา เครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือในหลายเรื่อง ที่วิทยาเขตบางเขน และหนึ่งในปัญหาที่ถกกันมาก คือความคล่องตัวในการบริหารงานในระหว่างที่ มก. กำลังอยู่ในภาวะสุญญากาศและออกนอกระบบเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับพร้อมๆกัน ทำให้งบประมาณต่างๆหรือการดำเนินโครงการต่างๆเดินไปอย่างช้ามาก ทำให้เสียโอกาส เพราะ มก. เรายังไม่มีอธิการบดีตัวจริง

รศ. ดร. วีรชัย กล่าวต่อว่า เครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนุนสภามหาวิทยาลัยในการคัดสรรรักษาการอธิการฯในครั้งนี้ โดยระบบการสรรหา ด้วยต้องการบุคคลที่มารักษาการในตำแหน่งนี้ ที่เป็นมืออาชีพ ไม่ใช่เข้ามารับตำแหน่งระยะสั้นและรับตำแหน่งเพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูลอะไรทั้งสิ้น และไม่อยากให้มีระบบสภาฯเกาหลังในการสรรหาบุคคลที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนมาทำงานอาสาในช่วงวิกฤตนี้

เครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องการบุคคลที่มีประสบการณ์บริหารจริง มีความสามารถครบเครื่อง ทั้งวิจัย วิชาการ บริหาร และงานแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเจรจาเพื่อดึงงบประมาณมาบริหารในช่วงรอยต่อนี้ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล ซึ่งขณะนี้ ข้าราชการที่เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ยังไม่ได้รับเงินเดือนเลย และเงินเดือนปรับฐานพนักงานมหาวิทยาลัยรุ่นเก่าปี 2556-2557 ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาแต่อย่างใด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการคนมืออาชีพ อาวุโสพอ ไม่จำเป็นต้องเป็นคณบดีมาก่อน และต้องมีความรู้ความเข้าใจใน พรบ.ใหม่ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างมาก ผ่านงานในตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาก่อนก็จะยิ่งช่วยให้การทำงานในช่วงรอยต่อนี้เป็นไปอย่างมืออาชีพ รศ. ดร. วีรชัย กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางมหาวิทยาลัย กำหนดให้หัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่าคณะ ซึ่งเป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนอธิการบดี 1 ชื่อ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงาน โดยให้ส่งชื่อ พร้อมประวัติโดยสังเขป ซึ่งประกอบด้วยประวัติการศึกษา ประวัติและประสบการณ์การบริหาร และผลงานที่สำคัญ ไปยังกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) ภายในวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 12.00 น. หากพ้นกำหนดวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าส่วนงานไม่ประสงค์จะเสนอชื่อ

ข่าวอื่นๆ