สธ.รับสมัครผู้บริหารระดับสูง

วันที่ 23 ก.ค. 2553 เวลา 15:24 น.
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัคร ข้าราชการระดับสูง แทนผู้ที่จะเกษียญอายุราชการ

นพ.เสรี หงษ์หยก รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 30 ก.ย. 53 จะมีผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุราชการจำนวน 16 คน ซึ่งประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 3 คน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป 13 คน สธ.จึงได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งแทนที่ว่างลง ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.53

สำหรับการคัดเลือกตัวบุคคล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขต เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สมัครในภูมิภาค เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. – 3 ส.ค.53 จากนั้นจะเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งมี นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน  เพื่อคัดเลือกต่อไป

 ทั้งนี้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการคือ 1.มีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้านแพทย์ ประเภทอำนวยการระดับสูงตามที่ก.พ.กำหนดไว้ 2.มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การคัดเลือก จากนั้นต้องผ่านการทดสอบเรื่องสมรรถนะหลักทางการบริหารโดยสำนักงาน ก.พ. และการสอบสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารและการพัฒนาสุขภาพประชาชน  ซึ่งสามารถประกาศผลได้ในวันที่ 3 ก.ย.53