พณ.ตั้งทีมปราบยาละเมิดเครื่องหมายการค้า

วันที่ 12 ก.ค. 2553 เวลา 18:58 น.
พาณิชย์ถกเอกชนทำบันทึกร่วมมือป้องกันและปราบปรามยาที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า          นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ กล่าวหลังการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาผลกระทบสิทธิบัตรยาว่า ที่ประชุมเห็นชอบในบันทึกการตกลงว่า ด้วยความร่วมมือปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยมี 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงนาม อาทิ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และองค์กรภาคประชาชน เพื่อให้คนไทยเข้าถึงยาที่มีราคาถูกและมีคุณภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ในการปรับปรุงฐานข้อมูลสิทธิบัตรยา มีการประสานกับองค์กรระดับโลก เช่น องค์การอนามัยโลก องค์การการค้าโลก และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เพื่อเร่งพิจารณาขยายสิทธิบัตรยาตามกรอบขององค์การต่างๆ ว่าจะต้องเพิ่มเติมหรือไม่ และพยายามทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้ยอมรับสิทธิบัตรของประเทศที่กำลังพัฒนา สร้างความสมดุลและเป็นธรรมให้เกิดขึ้น