ห้ามกลุ่มค้านป่วนเวทีค.3ไฟฟ้าถ่านหินเทพา

  • วันที่ 25 ก.ค. 2558 เวลา 19:47 น.

ห้ามกลุ่มค้านป่วนเวทีค.3ไฟฟ้าถ่านหินเทพา

ผู้ว่าฯ"สงขลา"ออกคำสั่งปกป้อง “เวที ค.3 ไฟฟ้าถ่านหินเทพา” ของ กฟผ.ห้ามกลุ่มค้านป่วน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เผยแพร่กำหนดวันประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนร่วมในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ความคิดเห็น 3 (ค.3) ในวันที่ 27ก.ค.ถึงโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ส่วนวันที่ 28ก.ค. จะเป็นหารับฟังความเห็นโครงการท่าเทียบเรือ

อย่างไรก็ตาม การรับฟังความเห็นค.3 ล่าสุดได้มีคำสั่งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา โดย นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงนามในคำสั่งดำเนินการบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเข้าไปชุมนุมเคลื่อนไหวหรือดำเนินการ อันอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่บริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อำเภอเทพา จ.สงขลา เว้นแต่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตหรือที่ได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ คำสั่งลงนามวันที่ 21 ก.ค.มีข้อความระบุถึงสถานการณ์อาจมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นต่างในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา อันอาจกระทบต่อการบริหารราชการผ่นดิน รวมถึงก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ซึ่งอาจก่ออันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ อาศัยอำนาจตามมาตร 21 มาตรา 22 และมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 จึงออกคำสั่งห้ามบุคคลเข้าไปชุมนุมหรือดำเนินการด้วยประการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ ระหว่างเวลา 00.01 น. ของวันที่ 26 ก.ค.-เวลา 24.00 น.ของวันที่ 28 ก.ค.2558 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการตามมาตรา 23 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวอื่นๆ