"สมศักดิ์" ยื่นอุทธรณ์คำสั่งมธ.ไล่ออก

  • วันที่ 16 มี.ค. 2558 เวลา 19:08 น.

"สมศักดิ์" ยื่นอุทธรณ์คำสั่งมธ.ไล่ออก

"สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล"ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งไล่ออกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อเลขาฯสกอ.

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อดีตอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ได้ยื่นหนังสือถึง รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อขออุทธรณ์คำสั่งไล่ออกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนพญาไทแล้ว

นายสมศักดิ์ ระบุว่า การยื่นหนังสืออุทธรณ์ครั้งนี้ก็เพื่อใช้สิทธิ์คัดค้านการตัดสินที่ไม่เป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ได้มีการเผยแพร่เอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 356/2558 ลงนามโดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิบการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันที่ 23 ก.พ.2558 ลงโทษให้นายสมศักดิ์ ออกจากราชการ เนื่องจากละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 39 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 รวมถึงมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ตามข้อ 55(6) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ด้วย.

ข่าวอื่นๆ