Young Pack Action

วันที่ 14 มี.ค. 2558 เวลา 12:54 น.
Young Pack Action
โดย...นายใจดี

นับเป็นความโชคดีของคนสมัยนี้ ที่มีละครเวทีเกิดใหม่เป็นทางเลือกสำหรับการเสพงานศิลปะ และที่น่าสนใจคือ กลุ่มคนที่ทำนั้นยังเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ นำเสนอไอเดียสดใหม่ตามฉบับวัยรุ่นไฟแรง

วันนี้ที่อยากแนะนำ คือ กลุ่ม “Young Pack Action” เป็นการรวมกลุ่มกันของเยาวชนที่เคยร่วมอบรมกระบวนการละคร กับ “นินาทสตูดิโอ”และ “เครือข่ายโรงเรียนละครเยาวชนพลังบวก” มีเยาวชนที่ผ่านกิจกรรมนั้นหลายคนสนใจที่จะฝึกฝนกระบวนการละครเพื่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง เพราะเล็งเห็นถึงการนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและทำให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น และที่สำคัญการแสดงทำให้พวกเขาตระหนักถึงการใช้ชีวิตเป็น จึงได้เกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นมา

สมาชิกเป็นนักศึกษาที่รวมตัวกันหลายมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย “อิสรยศ พรมนาด” ปี 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกการจัดการนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ธนวิชญ์ ทองพรหม” ปี 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

 

“ธนาพร ประภาติกุล” ปี 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น “อัมฤทธิ์ รังษีธนะไพศาล” ปี 1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น “กานต์ณพิชชา สุวพานิช” ปี 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น “ณัฐชยา ชินกะธรรม” ปี 1คณะบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ “ปุญญพัฒน์ คงเจริญวิทยา” ปี 1 คณะรัฐศาสตร์อินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โดยมีอาจารย์ “นินาท บุญโพธิ์ทอง” เป็นที่ปรึกษาและถ่ายทอดกระบวนการและสอนพื้นฐานการละคร ไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่มีพื้นฐานต่างๆ การใช้เสียง การใช้ร่างกาย และการใช้พื้นที่ต่อด้วยเทคนิคต่างๆ รวมถึงการกำกับ การเขียนบท หรือการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ โดยสมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ เทคนิคมากมาย และนำความรู้ที่ได้นั้นนำไปรวมกันสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อไป และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลด้วย

ผลงานละครเวทีที่ผ่านมาของพวกเขา อาทิ “วุ่นรักเดือนร้อน วิลเลียม เชคสเปียร์” (AmidSummer Night Dream),“Starcross-9” และ “The Campus วิทยาเขตสังหาร”

 

“อิสรยศ พรมนาด” เป็นตัวแทนกลุ่ม เล่าถึงเป้าหมายที่พวกเขาคาดหวังไว้ “อยากทำละครที่กระตุ้นให้คนเกิดความรู้สึกที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ ให้กันและกัน โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของกันและกันและนำเอาความรู้ไปทำเป็นชิ้นงาน และยังเป็นการฝึกกระบวนการทำงานรวมกันเป็นหมู่คณะ และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและฝึกการเป็นผู้นำและเป็นนักคิดที่คิดเป็นสามารถจะสร้างสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นต่อไป”

ในส่วนของสมาชิกเมื่อได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน พวกเขาก็ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น “เมื่อก่อนจากที่เราทำละครเพราะรักที่จะทำ กลายเป็นการทำละครเพื่อการให้ โดยกระบวนการละครนี้จะสอนให้เราไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียวแต่สอนให้เป็นผู้ให้ด้วย อย่างเช่น การที่ได้รับองค์ความรู้เรานำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและสร้างงานสร้างสรรค์ให้กับคนอื่นเพราะเราเชื่อว่าละครสามารถเป็นสื่อกลางที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้

เราเริ่มเชื่อมโยงกระบวนการละครกับพื้นที่ชุมชน เพื่อเป็นการถ่ายทอดกระบวนการในชุมชน และสามารถทำให้องค์ความรู้นั้นสามารถไปพัฒนาเพื่อให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ และยังให้เกิดการบูรณาการละครกับการทำกระบวนการละครจิตอาสา เพื่อให้เกิดกลุ่มคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้น และเป็นการศึกษาและสามารถขยายขอบเขตการเล่าเรื่องมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งในอนาคต Young Pack Actionจะพัฒนาต่อยอดจากละครเวทีสู่ภาพยนตร์สั้น โดยกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์บูรณาการพื้นที่ชุมชน เรื่อง Spring with youครับ” อิสรยศ กล่าว

 

ปัจจุบันเยาวชนกลุ่มนี้มีกิจกรรมละครบูรณาการชุมชนอย่างต่อเนื่อง ใครสนใจเข้ากลุ่มสามารถติดต่อได้ ที่ www. Facebook.com/Young Pack Action และตอนนี้กำลังเปิดรับสมาชิกมาเป็นรุ่นที่ 3 ในโครงการ “3c Acting camp : Young Pack Action Gen3” มีการอบรมศิลปะการละคร ทั้งการแสดง กำกับ และเขียนบทพื้นฐาน สำหรับน้องๆ มัธยมและร่วมทำโชว์เคสภาพยนตร์สั้นและละครเวที ในวันเสาร์ที่21-29 มี.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ที่ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต (ใต้ทางด่วน ติดสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต)

การเกิดขึ้นของกลุ่ม “Young Pack Action” จึงเป็นอีกหนึ่งมิติของการสื่อสารละครเวทีอีกรูปแบบหนึ่งให้เกิดขึ้นในสังคม