เทียนฉายชี้คนไทยไม่นิยมทำบางอาชีพทำต่างด้าวทะลัก

วันที่ 12 ก.พ. 2558 เวลา 17:59 น.
เทียนฉายชี้คนไทยไม่นิยมทำบางอาชีพทำต่างด้าวทะลัก
"เทียนฉาย" ชี้ แรงงานต่างด้าวทะลักไทย เหตุแรงงานไทยไม่นิยมบางอาชีพ จนเกิดวิกฤตขาดแคลนแรงงาน

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การปฏิรูปการแรงงาน จัดโครงการประชาเสวนา เรื่อง "สานพลังประชาชนในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปด้านแรงงาน"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นของประชาชนประเด็นการปฏิรูปแรงงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันในการร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีกลุ่มเครือข่ายแรงงานทั่วประเทศ สหภาพแรงงาน นายจ้าง นักวิชาการ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมงาน 

นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวเปิดงานและปาฐกถาเกี่ยวกับประเด็นการปฎิรูปแรงงาน ว่า สำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับแรงงานสิ่งที่วิกฤตที่สุดคือปัญหาเรื่องกลไกตลาดแรงงาน เกิดจากความได้เปรียบเสียเปรียบของระบบอุปสงค์คือนายจ้างและระบบอุปทานคือแรงงาน การได้เปรียบเสียเปรียบมีความรุนแรงตามแต่สถานการณ์ โดยภาวะความได้เปรียบเสียเปรียบสะท้อนผ่านอัตราค่าจ้างและสะท้อนในรูปของการจ้างงาน การต่อสู้กับความเสียเปรียบคือการรวมพลังมวลชนในรูปแบบสหกรณ์หรือสหภาพแรงงานเพื่อทำให้เกิดสมดุลในการจ้างงาน หากทำได้จึงจะชนะทุนนิยมสามานย์ได้

นายเทียนฉาย กล่าวว่า สถานการณ์แรงงานของประเทศไทยขณะนี้พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยช่วงเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษดูเหมือนว่าปริมาณแรงงานและวัยแรงงานจะทยอยลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนวัยแรงงานเสียชีวิตช้าลง จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญและสร้างแนวทางเพื่อรองรับและดูแลกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อพ้นวัยแรงงาน ขณะเดียวกันพบว่าองค์ประกอบและโครงสร้างของแรงงานไทยไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความเปลี่ยนไปมาก ประชากรไทยไม่นิยมประกอบอาชีพแรงงาน ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร เพราะไม่รู้ว่าจะให้ใครมาเป็นแรงงาน เกิดการขาดแคลนแรงงานในบางอาชีพและบางพื้นที่ จึงทำให้มีแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาทำงานที่ประเทศเป็นจำนวนมาก แม้จะมีกระบวนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว แต่ก็ยังพบปัญหา เนื่องจากเราไม่มีกระบวนการรองรับที่ดี การจัดการแรงงานต่างด้าวคือการคิดว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร เนื่องจากประเด็นแรงงานซับซ้อนมากขึ้นเป็นลำดับไปไกลกว่าที่ผ่านมา 

นายเทียนฉาย กล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะมีสหภาพแรงงานภาพแต่ก็พบว่าบทบาทของสหภาพแรงงานแตกต่างจากอดีต จึงมองว่าสหภาพแรงงานขณะนี้ต้องคิดทุกมิติไม่ใช่แค่เพียงเรียกร้องอีกต่อไป เพราะการปฏิรูปแรงงานต้องปฎิรูปทั้งระบบและโครงสร้าง ปฏิรูปแล้วต้องทำให้ดีขึ้นไม่ใช่ปฏิรูปแล้วแย่ลง แม้การปฎิรูปเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีจะเป็นเรื่องยากไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นและเห็นผลภายในพริบตา อาจต้องใช้เวลานับปี ไม่เสร็จทันอายุของสมาชิกสปช.แต่แผนการปฏิรูปและกรอบงานต้องวางไว้เพื่อให้คนรุ่นต่อไปเข้ามาสานต่อ  อย่างไรก็ตาม เราไม่คาดหวังว่าจะต้องมีปฏิวัติเพื่อมาปฏิรูปแรงงานอีก แต่ต้องหวังว่าการปฏิรูปครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ต้องวางกรอบการปฎิรูปแรงงานเพื่อให้ลูกหลานเดินไปสู่อนาคต อย่ามองแค่วันนี้ต้องมองถึงอนาคตว่ามีหน้าตาอย่างไร