โพลนิด้าเผยโจ๋ไทยไม่ให้ความสำคัญวาเลนไทน์

วันที่ 12 ก.พ. 2558 เวลา 14:02 น.
โพลนิด้าเผยโจ๋ไทยไม่ให้ความสำคัญวาเลนไทน์
นิด้าโพลเผยผลสำรวจพบวัยรุ่นไม่ค่อยให้ความสำคัญวันวาเลนไทน์ แต่กลุ่มไม่แน่ใจเรื่องมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “วาเลนไทน์สไตล์วัยรุ่นไทย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 – 10 ก.พ. จากประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อวันวาเลนไทน์

จากผลการสำรวจ พบว่า เมื่อถามถึงความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยต่อความสำคัญของวันวาเลนไทน์ พบว่า ร้อยละ 6.56 ระบุว่า มีความสำคัญมากที่สุด ร้อยละ 26.88 ระบุว่า ค่อนข้างมีความสำคัญ ร้อยละ 45.76 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความสำคัญ และร้อยละ 20.80 ระบุว่า ไม่มีความสำคัญเลย

ด้านสิ่งที่วัยรุ่นไทยนึกถึงในวันวาเลนไทน์ พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.72 ระบุว่า นึกถึงดอกกุหลาบ ดอกไม้ ร้อยละ 16.32 ระบุว่า นึกถึงคนรัก แฟน ร้อยละ 13.60 ระบุว่า ไม่นึกถึงอะไรเลย ร้อยละ 10.16 ระบุว่า นึกถึงคนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ร้อยละ 8.56 ระบุว่า นึกถึงความรัก การดูแลเอาใจใส่ การมอบสิ่งดี ๆ ให้กัน ร้อยละ 8.00 ระบุว่า นึกถึงช็อกโกแลต ร้อยละ 8.64 ระบุว่า อื่น ๆ เช่น หัวใจ สีชมพู ผู้หญิง วัยรุ่น ขนมหวาน ตุ๊กตา สถานที่ท่องเที่ยว การกินข้าว วันพักผ่อน ความเชื่อทางศาสนาคริสต์และโบสถ์ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ ปี 2556 พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ยังคงนึกถึง ดอกกุหลาบ ดอกไม้ รองลงมา นึกถึงคนรัก แฟนเป็นหลัก ในขณะที่สัดส่วนของผู้ที่นึกถึงคนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง รวมไปถึง ไม่นึกถึงอะไรเลย มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น แต่การนึกถึงความรัก การดูแลเอาใจใส่ การมอบสิ่งดี ๆ ให้กัน กลับลดลง

สำหรับสถานภาพการมีแฟนของวัยรุ่นไทย พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.56 ระบุว่า มีแฟนแล้ว ขณะที่ร้อยละ 41.44 ระบุว่ายังไม่มีแฟน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ ปี 2556 พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่เป็นโสด (ไม่มีแฟน) เพิ่มมากขึ้น

เมื่อถามถึงการตัดสินใจของวัยรุ่นไทยหากแฟนขอมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.88 คิดว่าจะไม่ให้ เพราะ ยังอยู่ในช่วงวัยเรียน ไม่เหมาะสม ยังไม่ถึงเวลาอันสมควร ควรรอถึงวันแต่งงาน ไม่ถูกต้องตามหลักของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย การแสดงออกถึงความรักในรูปแบบดังกล่าวไม่ใช่สาระสำคัญแต่ประการใด รองลงมา ร้อยละ 35.68 ระบุว่า ไม่แน่ใจ เพราะ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม ขณะที่ร้อยละ 18.88 ระบุว่า คิดว่าจะให้ เพราะ เป็นการแสดงถึงความรักต่อกัน เป็นเรื่องของคนสองคน ส่วนหนึ่งมองว่า คบกันมานานแล้ว มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่เพียงพอในการตัดสินใจ และเป็นการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และร้อยละ 4.56 ไม่ระบุ

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ ปี 2556 พบว่า สัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าจะไม่ให้มีเพศสัมพันธ์นั้น ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่กลับพบว่า สัดส่วนผู้ที่ระบุว่าไม่แน่ใจกลับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ผู้ที่คิดว่าจะให้นั้น กลับลดลงเล็กน้อย