มจธ.ชูพัฒนาหุ่นยนต์ ช่วยจัด-ลำเลียงยา

วันที่ 12 ก.พ. 2558 เวลา 06:44 น.
มจธ.ชูพัฒนาหุ่นยนต์ ช่วยจัด-ลำเลียงยา
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. TCELS และบริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด พัฒนาหุ่นยนต์ช่วยจัดและลำเลียงยา เพิ่มความเร็ว ลดผิดพลาด ไม่เป็นภาระงานเจ้าหน้าที่

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด แถลงข่าวความร่วมมือ เพื่อเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยจัดและลำเลียงยา เพื่อเพิ่มความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็วในการจัดยาให้ผู้ป่วย และลดข้อผิดพลาดและภาระงานเจ้าหน้าที่

รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยฟีโบ้ กล่าวว่า ภายหลังสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด แถลงข่าวความร่วมมือ เพื่อเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยจัดและลำเลียงยา เพื่อเพิ่มความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็วในการจัดยาให้ผู้ป่วย และลดข้อผิดพลาดและภาระงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งภายหลังจากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ คณะทำงานก็จะเริ่มต้นพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกับพันธกิจการจัดยาให้ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทันที ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของฟีโบ้ที่สร้างสมมามากกว่าทศวรรษมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมความแข็งแกร่งของภาคเอกชนในยุค ดิจิทัล อีโคโนมี ได้เป็นอย่างดี

ด้าน ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการฯ TCELS กล่าวว่า TCELS ได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการไปจนถึงออกสู่ตลาดเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยี อันเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวม และสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการและพร้อมเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ร่วมกันเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องของ การส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดการภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (talent mobility) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม

นายกำธร กาญจนวตี กรรมการผู้จัดการ บริษัทสุพรีม ไฮทีร่า จำกัด กล่าวว่าจากประสบการณ์ในการทำงานในวงการเครื่องมือแพทย์กว่า 35 ปี บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเอาหุ่นยนต์มาช่วยในการให้บริการประชาชนในโรงพยาบาล เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการผู้ป่วยลดเวลาในการรอคอยและลดความผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ อีกทั้งการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้งานร่วมกันทำให้สามารถให้บริการสุขภาพกับประชาชนที่ห่างไกลได้อย่างทั่วถึงโดยการใช้ Telemedicine ,Telepharma เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างทั่วถึง เป็นการเพิ่มศักยภาพของแพทย์ พยาบาลและเภสัชกร ที่กำลังขาดแคลนอยู่ได้และทางบริษัทเองก็ต้องการที่จะผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยโดยฝีมือคนไทยที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากอาจารย์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาระดมความคิดเห็นเพื่อทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ได้