โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ 5,759 ราย

  • วันที่ 10 ม.ค. 2558 เวลา 21:12 น.

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ 5,759 ราย

ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 5,759 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 1 ข ลงวันที่ 9 มกราคม 2558 ได้เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ประจำปี 2557

ประกาศ ระบุว่า   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 5,759 ราย  ดังรายนามท้ายประกาศนี้  ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

ตรวจรายชื่อที่นี่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/B/001/1.PDF

ข่าวอื่นๆ