กมธ.ปฏิรูปทรัพยากรชงตั้งศาลสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 ธ.ค. 2557 เวลา 17:32 น.
กมธ.ปฏิรูปทรัพยากรชงตั้งศาลสิ่งแวดล้อม
กมธ.ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เตรียมเสนอแนวทาง 8 ข้อ ให้สปช.พิจารณา

นายสุชาติ นวกวงษ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เปิดเผยว่า มี 8 ประเด็นหลัก ที่จะเสนอต่อคณะกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย

1.จัดให้มีระบบการจัดการทรัพยากรน้ำที่ชัดเจน และมีการบูรณาการ

2.จัดให้มีระบบและแผนจัดการทรัพยกรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืน

3.ให้ถือว่าทรัพยกรทางทะเลเป็นสมบัติของชาติ ประชาชนมีสิทธิใช้และมีหน้าที่ดูแลฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

4.รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการตั้งถิ่นฐาน การผังเมืองและการใช้พื้นที่ทุกระดับ ทั้งการพัฒนาชนบท ชุมชนเมือง

5.รัฐต้องมีแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาวะของประชาชน

6.ให้ถือว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน รัฐต้องจัดมีกลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆให้เหมาะสม

7.รัฐต้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ โดยรัฐต้องคำนึงถึงการวิเคาระห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน อาจจะต้องมีองค์กรอิสระขึ้นมาดูแลด้วย

8.ให้มีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นกลไกในการขจัดปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอทั้งหมดคณะกมธ.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จะเสนอต่อที่ประชุม สปช.ในวันที่ 15-17 ธ.ค.นี้ เพื่อเสนอรายละเอียดต่อคณะกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต